20 De Smedt Mollei103 Brass 01

Over Bruynseels-Vocht­en

In het mooie jaar 1983 werd Bruynseels-Vocht­en geboren in een kleine garage, van­daag hebben we twee prachtige show­rooms in Kalmthout en Ekeren. Elke dag opnieuw gaan we op zoek naar de nieuw­ste trends en belan­grijk­ste vernieuwin­gen in de sector.

Waarom kiezen voor Bruynseels-Vochten?

Naast onze jaren­lange ervar­ing en liefde voor het vak, vertellen we je graag nog iets con­creter waarom het een goed idee is om voor ons te kiezen. Ont­dek er meer over! 

Vertrouw op vak­man­nen in een pro­fes­sionele omgeving

Alle fab­riek­shallen en pro­duc­tieli­j­nen zijn uit­gerust met de mod­ern­ste tech­nolo­gie en pro­duc­ti­etech­nieken. Weke­lijks pro­duc­eren we zo’n 800 ramen en deuren.

Kri­jg top­merken in huis

We werken alleen met gerenom­meerde en inno­vatieve leveranciers.

  • Veka: profie­len voor PVC ramen en deuren
  • Rey­naers: alu­mini­um profie­len voor ramen, deuren en veranda’s
  • Spri­mo­glass: beglazing
  • Ren­son: verluchtingssystemen

Kri­jg helder advies op maat

We nemen de tijd om te luis­teren naar jouw wensen en plan­nen. We vin­den het belan­grijk dat je je thuis voelt in je won­ing. Daar dra­gen wij graag aan bij. We denken met je mee zodat we samen jouw droom­pro­ject kun­nen realis­eren op een kwal­i­tatieve en duurzame manier.

Opmet­ing, assem­blage en plaats­ing in eigen beheer

Van advies en opmet­ing tot samen­stelling en plaats­ing: Bruynseels-Vocht­en doet alles in eigen beheer. Onze vak­man­nen werken met de mod­ern­ste tech­nolo­gie en zijn uit­gerust met het juiste gereed­schap om hun werk vol­gens de regels van de kun­st, en onze eigen werk­wi­jze, uit te voeren.

Voor onze veranda’s werken we samen met zorgvuldig ges­e­lecteerde onder­aan­nemers voor elek­triciteit, cen­trale ver­warm­ing, san­i­tair en zonwering.

Bruynseels-vocht­en: een vaste waarde in provin­cie Antwerpen

Bruynseels-Vocht­en maakt ramen en deuren in PVC en alu­mini­um voor de par­ti­c­uliere markt, maar ook voor open­bare gebouwen, utiliteits- en indus­triebouw. In heel de provin­cie Antwer­pen voorzien we rusthuizen, zieken­huizen, gevan­genis­sen, bib­lio­theken, scholen, woon­com­plex­en en apparte­menten van ramen en deuren met de stem­pel Bruynseels-Vochten.

We zijn ervan over­tu­igd dat we samen met onze kinderen en de bij­na 200 medew­erk­ers Bruynseels-Vocht­en verder bli­jven uit­bouwen, mod­erniseren en klaar­mak­en voor de toekomst.

Tevre­den klant? Ver­tel het verder. Heb je opmerkin­gen? Ver­tel ze ons. Alleen zo kun­nen we kwaliteit garan­deren en onze pro­ducten en dien­stver­len­ing bli­jvend verbeteren.

Menu