Moderne_aluminium_ramen_07

Onze werk­wi­jze in 6 stappen

Na meer dan 30 jaar ervar­ing en tien­duizen­den real­isaties door­lopen we 6 stap­pen om de cor­recte con­struc­tie en plaats­ing van jouw veran­da, ramen en deuren te garan­deren. Je kri­jgt daar 10 jaar garantie op.

1. We nemen de tijd voor jou

De fase die vooraf­gaat aan jouw akko­ord om samen te werken is van cru­ci­aal belang. Jouw wensen zijn het vertrekpunt om de mogelijkhe­den en oplossin­gen te onder­zoeken. Je kri­jgt daar­bij helder advies over sti­jl, esthetiek, com­fort, func­tion­aliteit, energiezuinigheid en iso­latie voor jouw ramen en deuren of veran­da. Dit lei­dt tot een duidelijke en gede­tailleerde offerte.

2. Ontwerp van jouw veran­da, ramen en deuren

Op basis van jouw wensen en de gemaak­te afsprak­en teke­nen we een ontwerp voor jouw veran­da, ramen en deuren. Daar­bij houden we ook reken­ing met de aan­wi­jzin­gen van jouw archi­tect en/​of aannemers.

3. Jouw expli­ci­et akko­ord voor samenwerking

Je hebt nu ons advies en de ontwer­pen voor jouw ramen en deuren of veran­da. We vra­gen jouw expli­ci­et akko­ord om samen te werken.

4. Jouw project opstarten

Als een bouwver­gun­ning vereist is, ver­zor­gen we jouw aan­vraag. Wel moet je deze zelf indi­enen bij jouw gemeente, omdat de ervar­ing ons leert dat dit de snel­ste weg naar een ver­gun­ning is. Na het indi­enen vol­gen we de pro­ce­dure verder op.

Er vin­dt nog een laat­ste opmet­ing en tech­nis­che studie plaats en we mak­en afsprak­en met andere aan­nemers die bij jou aan het werk zijn (of gaan) over onze tim­ing en aan­pak. De assem­blage van de profie­len start in onze werkruimte aan de Brass­chaat­steen­weg in Kalmthout. Kom gerust eens kijken.

Als de profie­len gereed zijn, plaat­sen onze vak­man­nen jouw ramen en deuren, of jouw veran­da vol­gens de regels van de kun­st. Ze werken met de mod­ern­ste tech­nolo­gie en zijn uit­gerust met het juiste gereed­schap om hun werk te doen zoals het hoort.

5. Jouw pre­mies wor­den niet vergeten

Prof­i­teer van jouw recht op pre­mies en sub­si­dies voor de ren­o­vatie en ver­be­ter­ing van jouw won­ing. Wij lat­en je weten wat er op het moment van jouw ver­bouwing van kracht is. Nadat je daar­na de nodi­ge doc­u­menten aan ons bezorgt, doen wij de rest!

Heb je vra­gen over pre­mies voor jouw profie­len en glas? Neem dan con­tact op. We helpen je graag verder of wijzen je de weg naar de instanties die je de nodi­ge infor­matie kun­nen geven.

6. Je kri­jgt garantie en ser­vice na verkoop

Ongeacht of je voor PVC of alu­mini­um profie­len kiest, dra­gen al onze ramen en deuren dezelfde kwaliteitsstem­pel. Omdat wij over­tu­igd zijn van onze meer­waarde geven we je graag tot 10 jaar garantie.

Wil je nog meer redenen?

  1. Tevre­den klanten.
  2. Bruynseels-Vocht­en is een fam­i­liebedri­jf met meer dan 30 jaar ervar­ing. De oprichters Gui­do Bruynseels en Mar­cel Vocht­en werken nog alti­jd mee in het bedrijf.
  3. Door Rey­naers erk­end part­ner voor cor­recte con­struc­tie en plaats­ing van alu­mini­um profie­len voor ramen, deuren en veranda’s.
  4. Steeds op de hoogte van trends en belan­grijke vernieuwin­gen. Alti­jd met oog voor kwaliteit.
Menu