Dis­claimer

Artikel 1. Voor­w­erp

Deze gebruik­ersovereenkomst bevat de bepalin­gen en de voor­waar­den die van toepass­ing zijn op het gebruik van de infor­matie en dien­sten aange­bo­den door de site. De gebruik­er (zij het bezoek­er, zij het adver­teerder) van de site en van de dien­sten die door de site aange­bo­den wor­den, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalin­gen van deze gebruik­ersovereenkomst.

Bruynseels-Vocht­en behoudt zich het recht voor op elk ogen­blik deze gebruik­ersovereenkomst te wijzi­gen. De gea­mendeerde gebruik­ersovereenkomst zal bek­end gemaakt wor­den op de site en zal automa­tisch van kracht wor­den der­tig dagen na de ini­tiële bek­end­mak­ing.

Artikel 2. Aansprake­lijkheid

Bruynseels-Vocht­en kan niet ver­ant­wo­ordelijk gesteld wor­den voor de onjuis­the­den of teko­rtkomin­gen in de gegevens zoals die ver­meld staan op de site. Dit geldt zow­el voor infor­matie die door Bruynseels-Vocht­en zelf op de site werd geplaatst, alsook voor infor­matie afkom­stig van gebruik­ers (bezoek­ers en adver­teerders).

Incor­recte gegevens of teko­rtkomin­gen op de site geven geen recht op een finan­ciële com­pen­satie. Bruynseels-Vocht­en is niet ver­ant­wo­ordelijk t.a.v. gebruik­ers of der­den voor mogelijk gele­den directe, indi­recte, inci­den­tele schade, win­st­derv­ing of voor een­der welke schade veroorza­akt door haar nalatigheid of ver­getel­heid in het ver­schaf­fen, com­pil­eren, mon­teren, schri­jven en inter­preteren van infor­matie.

Bruynseels-Vocht­en biedt de web­site uit­drukke­lijk aan zoals ze is”. Voor de tech­nis­che real­isatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest gea­vanceerde tech­nieken. Bruynseels-Vocht­en kan even­wel niet aansprake­lijk gesteld wor­den voor het (tijdelijk) uit­vallen of eventueel dys­func­tioneren van het sys­teem.

Bruynseels-Vocht­en is niet ver­ant­wo­ordelijk voor links naar sites die beheerd wor­den door der­den. Bruynseels-Vocht­en oefent geen enkele con­t­role uit over de voorge­noemde web­sites en aan­vaar­den geen enkele aansprake­lijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze web­sites betekent niet dat Bruynseels-Vocht­en de ele­menten goed­keurt die deze sites bevat­ten, en impliceert niet noodza­ke­lijk een samen­werk­ing tussen Bruynseels-Vocht­en en de eige­naars van deze sites.

De infor­matie op de site wordt peri­odiek gewi­jzigd. Bruynseels-Vocht­en behoudt zich het recht voor op elk moment ver­be­terin­gen en/​of wijzigin­gen door te voeren op de site.

Artikel 3. Intel­lectuele eigen­dom en copy­right

De gebruik­er erkent uit­drukke­lijk dat de op de site ver­strek­te gegevens (tek­sten, grafis­che ele­menten,…) eigen­dom zijn en bli­jven van Bruynseels-Vocht­en. Niets van de site mag gebruikt wor­den voor repro­duc­tie, aan­pass­ing, ver­sprei­d­ing, verkoop, pub­li­catie of com­mer­ciële doelein­den zon­der vooraf­gaande schriftelijke toestem­ming van Bruynseels-Vocht­en. Het is ook ver­bo­den om deze infor­matie elek­tro­n­isch op te slaan of te gebruiken voor onwet­tige doelein­den. Het opslaan van infor­matie vanop de site in een data­base is niet toeges­taan, met uit­zon­der­ing van het automa­tisch cachen’ van de infor­matie door een brows­er.

Artikel 4. Pri­va­cyregeling en bescherming van de per­soon­lijke lev­enss­feer

Bruynseels-Vocht­en verza­melt per­soon­lijke infor­matie die noodza­ke­lijk is om een opti­male werk­ing van de site te garan­deren. Deze infor­matie kan door Bruynseels-Vocht­en gebruikt wor­den voor acties of bericht­en van com­mer­ciële aard. Bruynseels-Vocht­en verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan der­den zon­der de expli­ci­ete toestem­ming van de betrokken par­tij.

Bruynseels-Vocht­en verza­melt ook infor­matie in log­files. Deze infor­matie wordt gebruikt voor interne doelein­den, zoals trafiek- en profiel­analyse om op die manier het dien­ste­naan­bod van de site verder op punt te stellen. Bruynseels-Vocht­en maakt geen gebruik van zoge­naamde cook­ies’.

Wijzigin­gen aan de Bruynseels-Vocht­en Pri­va­cyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruik­ers meegedeeld wor­den via de web­site.

In overeen­stem­ming met de wet van 8 decem­ber 1992 tot bescherming van de per­soon­lijke lev­enss­feer, wor­den alle gegevens die de gebruik­er op de site invult op ver­zoek medegedeeld en, indi­en de gebruik­er dit wenst, bin­nen een redelijke ter­mi­jn gratis gecor­rigeerd. Bruynseels-Vocht­en is ver­ant­wo­ordelijk voor het ver­w­erken, opslaan en beheren van deze per­soon­lijke gegevens. Alleen de indi­vidu­ele e‑mail adressen die de bezoek­ers ons bezorgt wor­den opges­la­gen. Om uit de data­base ver­wi­jderd te wor­den vol­staat het een e‑mail te sturen. De gebruik­er kan per­soon­lijke gegevens ten allen tijde op een­voudig ver­zoek kosteloos inkijken. De bezoek­er kan steeds verzet aan­teke­nen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doelein­den van direct mar­ket­ing.

Artikel 5. Bewi­js en toepas­selijk recht

Het Bel­gis­che recht is van toepass­ing. Par­ti­jen aan­vaar­den dat de elek­tro­n­is­che com­mu­ni­catie tussen hen bei­den recht­skracht bez­it van schriftelijk bewi­js. In geval van geschillen of betwist­ing zijn enkel de recht­banken van Antwer­pen bevoegd.

Menu