Landelijke veranda

Landelijk verliest nooit aan populariteit

Ont­dek er alles over!

Een lan­delijke veran­da? Laat je inspireren!

Wan­neer je op zoek bent naar dé per­fecte veran­da voor jou en je gezin, heb je keuze te over. Er zijn tenslotte heel wat ver­schil­lende sti­jlen en soorten veranda’s beschik­baar — en miss­chien zie je na een tijd­je door het bos de bomen niet meer… Geen zor­gen: Bruynseels-Vocht­en is hier om dieper op de materie in te gaan. 

Een van de meest gevraagde stijlen

Van­daag hebben we het over de lan­delijke veran­da: deze sti­jl wint al jaar en dag de pop­u­lar­iteit­spri­js in veran­da­land — en bli­jft een van onze meest gevraagde sti­jlen bij nieuwe projecten. 

Maar wat maakt een lan­delijke veran­da nu zo spe­ci­aal, moét je dan alti­jd voor hout kiezen en hoe richt je zo’n veran­da in?

Wij vertellen het je allemaal!

Waarom een lan­delijke veranda?

Een lan­delijke veran­da is dé per­fecte oploss­ing voor iedereen die op zoek is naar een ver­groten van de huidi­ge leefruimte enerz­i­jds, maar ook naar meer warmte en gezel­ligheid in huis anderz­i­jds. En net omdat de lan­delijke veran­da zo ontzettend pop­u­lair is, kan je er zek­er van zijn dat je een uitvo­er­ing op maat kan verwacht­en — die per­fect beant­wo­ordt aan al jouw noden.

Boven­di­en is een lan­delijke veran­da niet enkel bij­zon­der char­mant, maar hebben de afgelopen jaren ook bewezen dat deze sti­jl tijd­loos is. 

Met andere woor­den: dit type veran­da past bij heel wat ver­schil­lende won­ingsti­jlen én zal de tand des tijds (zow­el op gebied van design als op dat van mate­ri­aal) met glans doorstaan.

Lan­delijke sti­jl, maar dan zon­der hout? PVC is de oplossing!

Zoals je vast al wel weet, is het mate­ri­aal waaruit je veran­da is opge­bouwd, belan­grijk voor de uit­stral­ing van het ein­dresul­taat. En wan­neer we aan lan­delijk denken, denken we miss­chien automa­tisch aan een houten veran­da: het natu­urlijke mate­ri­aal beant­wo­ordt tenslotte meteen aan die zoek­tocht naar warmte en gezel­ligheid.

Maar… een houten veran­da brengt heel wat nade­len met zich mee. Niet alleen ligt de kost­pri­js van een houten veran­da erg hoog, maar ook het jaar­lijkse onder­houd komt met een ste­vig pri­jskaart­je. Daarom raden wij alti­jd een lan­delijke veran­da in PVC aan. Omdat onze kun­st­stof profie­len tegen­wo­ordig beschik­baar zijn in zoveel ver­schil­lende kleuren en afw­erkin­gen, kan ook jouw PVC veran­da diezelfde typ­is­che, lan­delijke vibe met zich meebrengen. 

En weet je wat? Voor deze zelfde look en feel betaal je min­der én hoef je geen jaar­lijks onder­houd in te plan­nen. Win-win!


Lan­delijke inricht­ing: enkele tips

Het ger­aamte van jouw lan­delijke veran­da, da’s één ding. Maar je wil er natu­urlijk ook voor zor­gen dat die lan­delijke sfeer even­goed in de inricht­ing te voe­len is. En om dit gevoel te creëren, begint alles bij een cor­rect kleurge­bruik. Denk daarom al eens na over kleuren die jij asso­cieert met de natu­ur, met rust, met gezel­ligheid.

Over het alge­meen wordt er bin­nen een lan­delijk ver­haal voor­namelijk gekozen voor zand- en aardek­leuren, afgewis­seld met ver­schil­lende wit­tin­ten. Opgelet: kies geen neu­traal wit, dit zal het gehele pal­let een te steriel karak­ter geven.En wil je toch een bepaalde accen­tk­leur? Dat kan — zolang je dan gaat voor een pastel­vari­ant van die spec­i­fieke kleur. Wees vooral niet bang om te exper­i­menteren en van gedachte te veran­deren — tot jij je hele­maal op je gemak voelt bij de kleuren­com­bi­natie die jij koos! 

Inricht­ing

Kleuren­palet gekozen en afgek­lopt? Dan is het nu tijd voor voor het leuke gedeelte: je meu­bi­lair en dec­o­ratie. Miss­chien wil je een gezel­lige zithoek of een knus leesgedeelte creëren — en dat doe je het beste door een slimme plaats­ing van meu­bi­lair.

In een lan­delijke inricht­ing is het de gewoonte om naar lichte en/​of houten meubels te trekken die inspe­len op het algemene kleurge­bruik, gecom­bi­neerd met een open indel­ing van de ruimte.

Per­soon­lijk advies over jouw lan­delijk veran­da? Eén adres!

Con­tacteer ons gerust voor een eerste ken­nis­mak­ing of een gratis offerte. Bei­de zijn geheel vrijblijvend! 


Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu