Hoogrendementsglas_isolatie_kamers

Hoogrendementsglas: wat moet jij erover weten?

Wat moet jij alle­maal weten over hoogrendementsglas?

Onder­tussen weet je het al wel: wat duurza­amheid in huis betre­ft, zijn kwal­i­tatieve ramen en deuren een absolute must. Maar lief­st 15% van al het warmtev­er­lies in jouw won­ing vin­dt plaats via de beglaz­ing. Jup: ook wan­neer je trots eige­naar bent van dubbele beglaz­ing. Een hand­i­ge vergelijk­ing… hoogren­de­ments­glas isoleert drie keer beter dan stan­daard’ dubbele beglaz­ing. Met andere woor­den: hitte bli­jft buiten in de zomer, warmte bli­jft bin­nen in de win­ter — en jouw energiereken­ing ziet er een stuk vrien­delijk­er uit op het einde van de rit. Maar wat moet jij er nog over weten? Wij vertellen je er alles over!

Wat is hoogren­de­ments­glas nu eigenlijk?

Behalve een goede keuze, bedoel je? Wel, wij leggen het graag uit. Hoogren­de­ments­glas bestaat uit twee, of drie, glas­bladen. De ruimte tussen de glas­bladen, wat we de spouw’ noe­men, is opge­vuld met een dun laag­je lucht of edel­gas. Deze laag­jes zor­gen voor een sterke ver­hoging van de iso­latiewaarde. Daar­naast wordt er een spec­i­fieke coat­ing aange­bracht op het glas. Deze zorgt ervoor dat er min­der warmte wordt doorge​lat​en​.De com­bi­natie van de opge­vulde spouw en die coat­ing, die brengt heel wat voorde­len met zich mee. Zoals eerder gezegd, min­der warmtev­er­lies. Maar als gevolg daar­van, zal je ook min­der energie ver­bruiken én op het einde van rit dus lagere energierekenin­gen kri­j­gen. Daar­naast zorgt hoogren­de­ments­glas ook voor een ver­g­root woon­com­fort: niet alleen de tem­per­a­turen zullen beter te con­trol­eren zijn, maar ook straat­lawaai zal opti­maal gem­i­ni­maliseerd wor­den. Win-win!

Welke soorten hoogren­de­ments­glas zijn er?

Er zijn vier soorten hoogren­de­ments­glas, begin­nende bij HR-glas’, de stan­daard, hele­maal tot aan HR+++ glas’, het neusje van de goed geï­soleerde zalm. HR-glas is dus de basis — en bestaat uit twee glas­bladen met droge lucht in de spouw. De U‑waarde bevin­dt zich tussen 1,2 en 1,6. Bij HR+ wordt er meestal een andere coat­ing gebruikt — en bij HR++ glas wordt de droge lucht in de spouw ver­van­gen door een edel­gas. Het HR+++ glas heeft bovenop de andere coat­ing en het edel­gas ook nog een extra glas­blad. Dit zorgt voor een U‑waarde rond de 0,6.

En hoe zit dat met de financiën?

Je zag m vast al aankomen: jam­mer genoeg is het niet goed­koop om hoogren­de­ments­glas te lat­en plaat­sen. Gelukkig zijn hier heel wat ver­schil­lende pre­mies voor, zoals onder andere de pre­mie van de net­be­heerder, die jou hier finan­cieel in kun­nen ver­licht­en. Boven­di­en loont het om deze invester­ing te bek­ijken als een zeer posi­tieve langeter­mi­jn­in­vester­ing. Per jaar zou je min­stens een slordi­ge 200 euro moeten besparen, wat betekent dat je de invester­ing bin­nen een zeven­tal jaar zal terugver­di­enen. En daar­na? Daar­na is het puur geni­eten van meer woon­com­fort en lagere energierekeningen!

Meer weten over hoogren­de­ments­glas? Con­tacteer ons!

Meer weten over deze fan­tastis­che beglaz­ing — en over hoe de juiste profie­len al deze posi­tieve eigen­schap­pen nog meer ver­sterken? Aarzel dan niet om langs te komen bij Bruynseels-Vocht­en. Wij vertellen je er graag alles over. Tot dan?

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu