Bruvo banner kantoor

Duurzaam wonen: hoe doe je dat?

Duurza­am wonen: hoe doe je dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te denken over manieren tot duurza­am lev­en. En hier­mee begin­nen? Dat doe je het aller­lief­ste in je eigen stek­je! Maar, ja… hoe doe je dat nu pre­cies, duurza­am wonen’? Wij geven je alvast vijf tips om reken­ing mee te houden. Hier gaan we!


#1 Slimme beglazing

Wist jij dat… maar lief­st 15% van al het warmtev­er­lies in huis plaatsvin­dt via de beglaz­ing? Echt waar. Dit betekent een hogere reken­ing op het einde van de rit, meer belast­ing op het milieu én ver­lies aan com­fort in huis. Zucht. Droe­vig, nietwaar?

Gelukkig kan je dit warmtev­er­lies een­voudig oplossen door te kiezen voor dat knappe hoogren­de­ments­glas. Dit isoleert tenslotte maar lief­st drie keer beter dan gewone’ dubbele beglaz­ing. Met andere woor­den: hitte bli­jft buiten in de zomer, warmte bli­jft bin­nen in de win­ter — en met het ver­schil op je energiereken­ing kan jij er zelfs enkele daag­jes tusse­nu­it gaan!

Let op: wan­neer je kiest voor hoogren­de­ments­glas, kies je wél voor een ste­vige invester­ing. Gelukkig is het bewezen dat deze invester­ing zich bin­nen een zeven­tal jaar terugver­di­ent én bestaan er heel wat pre­mies om jou finan­cieel te ver­licht­en. Oef!

#2 Duurza­am verwarmen

Net zoals hoogren­de­ments­glas, is ook een duurzame manier van ver­war­men een ste­vige invester­ing — met een nog grot­er ren­de­ment. Gelukkig zijn er tegen­wo­ordig heel wat ver­warm­ingssys­te­men op de markt die je zon­der schroom duurza­am’ mag noe­men. Hoe dan ook, mag je een open haard, kachel of mazoutke­tel afschri­jven: deze hebben een laag ren­de­ment en haal je liev­er niet in huis.Wat dan wél goede instal­laties zijn, zow­el voor jouw com­fort als voor het milieu? Denk, bijvoor­beeld, aan een gas­con­den­satieke­tel, warmtepom­pen, een hybride gas­ke­tel, een zon­neboil­er of andere zon­nesys­te­men.

#3 Straffe isolatie

Onder­tussen heb je al gekozen voor hoogren­de­ments­glas én heb je een slimme manier om te ver­war­men geïm­ple­menteerd. Nu is het belan­grijk dat je de volledi­ge iso­latie van je won­ing onder han­den neemt. Met goede beglaz­ing kom je al een heel eind, maar vergeet zek­er ook niet vol­doende onder­zoek te doen naar dak- en muuriso­latie.

Duurzame iso­latie, natu­urlijk iso­latie­ma­te­ri­aal, dus, is duur­der in aankoop — maar heeft absolu­ut een tech­nis­che meer­waarde: natu­urlijke mate­ri­alen slaan de warmte beter op. Ga daarom op zoek naar iso­latie­ma­te­ri­aal met een hoge R‑waarde — en geni­et zorgeloos van een lagere energiereken­ing, zon­der de natu­ur te schaden.

#4 Kies voor duurzame materialen

Wan­neer je nog moet bouwen — of een groot deel gaat ren­ov­eren — is het belan­grijk om te kijken naar de duurza­amheid van je bouw­ma­te­ri­alen. Wan­neer je de juiste mate­ri­alen kiest, zullen de energiepresta­ties van het volledi­ge gebouw tenslotte duchtig de hoogte inschi­eten! Denk gerust aan een ver­be­ter­ing van 15%.

Gelukkig kan jij bij Bruynseels-Vocht­en zek­er zijn van duurza­am mate­ri­aal: zow­el ons alu­mini­um als ons PVC heeft een hoge iso­latiewaarde, waar­door jij het zek­er duurza­am’ mag noe­men. Oefkes!

#5 Een slimme keuken doet wonderen

Heb je de luxe om jouw keuken zélf te mogen inricht­en? Dan zijn er heel wat slimme keuzes die jij kan nemen. Wan­neer jij de juiste appa­rat­en kiest, ver­dubbel jij in een­zelfde beweg­ing de duurza­amheid van de volledi­ge woon­st. Wij geven je alvast enkele hand­i­ge tips mee.

  • Kan je je boil­er hand­matig afstellen? Kies dan voor een tem­per­atu­ur rond de 60°.
  • Ide­aliter kies je voor een kookvu­ur op aardgas of met inductieplaten.
  • Kies voor een oven waarin de hete lucht via een ven­ti­la­tor circuleert.
  • Kies een koelka­st (en diepvriez­er) met min­stens een A+ label.
  • Ontkalk je afwas­ma­chine regel­matig om min­der energie te verbruiken.
  • Kies voor een droogkast met luchtafvo­er in plaats van een condensatiedroogkast.

Vraag zek­er raad in de winkel waar jij je keuken(apparatuur) aankoopt. Zij weten vaak het beste hoe een duurzame keuken eruit ziet — en zullen jou het beste kun­nen verder helpen.

Op zoek naar een duurzame partner?

Die heb je gevon­den! Wij bij Bruynseels-Vocht­en helpen je tenslotte met veel plezi­er om wat meer duurza­amheid in huis te bekomen. Da’s tenslotte goed voor het milieu én voor jouw porte­feuille… Win-win! Kom je snel eens langs? Dan vertellen wij je alles over de manieren waarop wij je kun­nen helpen. Tot dan!

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

PVC of aluminium ramen?

Miss­chien ga je bin­nenko­rt kopen, bouwen of ren­ov­eren. En dan zijn er heel wat zak­en om reken­ing mee te houden. Als het aan ons ligt, dan begin je best nu al na te denken over je ramen. Deze zijn tenslotte om heel wat rede­nen belan…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Deuren zijn het visitekaartje van je woning

Wan­neer je apetrots bent op je eigen stek­je — en je hier graag mee uit­pakt bij je fam­i­lie en vrien­den, is het belan­grijk dat alles piek­fi­jn in orde is. Wan­neer je bezoek ont­vangt, is de kans dan ook groot dat je aan het poet­sen…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Landelijk verliest nooit aan populariteit

Wan­neer je op zoek bent naar dé per­fecte veran­da voor jou en je gezin, heb je keuze te over. Er zijn tenslotte heel wat ver­schil­lende sti­jlen en soorten veranda’s beschik­baar — en miss­chien zie je na een tijd­je door het bos de bom…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Hoe isoleer ik mijn veranda?

Een veran­da wordt de laat­ste jaren steeds pop­u­laird­er: geni­eten van je tuin kan het hele jaar door van je tuin én er wor­den ver­warm­ingskosten uit­ges­paard. Toch is er een grote bezorgdheid: in de zomer lijkt het daarbin­nen veel …
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Creëer meer ruimte via je terras of tuin

Miss­chien wil je je keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heb je sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kan jij terecht voor een kwal­i­tatieve uit­brei­…
Ontdek er hier meer over
Menu