Bruvo isolatie kamers

Isolatietips: isolatiewaarde ramen en deuren

Ver­schil­lende fac­toren om reken­ing mee te houden bij de materiaalkeuze.

Ramen en deuren kiezen doe je niet zomaar. De waaier aan glas- en profiel­vari­aties is ein­de­loos en elke mate­ri­aal­soort (PVC, alu­mini­um of hout) heeft zo z’n voor- en nade­len. Er zijn daarom ver­schil­lende fac­toren om reken­ing mee te houden bij de materiaalkeuze.


De iso­latiewaarde (U‑waarde) is zo’n belan­grijke fac­tor, want die heeft een grote invloed op de energiepresta­ties van je huis. Kwal­i­tatieve ramen met een degelijke iso­latiewaarde zijn van­daag een must voor elke woning. 

Wat is de U‑waarde?

De U‑waarde geeft weer hoeveel warmte een spec­i­fiek mate­ri­aal ver­li­est per vierkante meter. Die hoeveel­heid wordt uitge­drukt in de warmte­door­gangscoëf­fi­ciënt (W/​m²K: aan­tal watt per vierkante meter bij een tem­per­atu­urver­schil van 1 Kelvin). Hoe lager de U‑waarde, hoe beter. Bij een lage U‑waarde wordt er min­der warmte doorgelaten.

Iso­latiewaarde van PVC ramen

PVC ramen hebben over het alge­meen een U‑waarde tussen 1,2 en 0,78 W/​m²K. De exacte iso­latiewaarde is afhanke­lijk van het aan­tal luchtkamers in het profiel, zoals op onder­staande foto. De stil­staande lucht in die kamers zorgt voor een goede iso­latie. Hoe meer luchtkamers, hoe beter het profiel kan isol­eren. Daar­naast is het ook belan­grijk om stil te staan bij de afdicht­ings­ma­te­ri­alen die je gebruikt om de ramen af te werken.PVC ramen hebben door­gaans een lagere U‑waarde dan alu­mini­um ramen. De kwaliteit van kun­st­stof ramen wordt ook steeds beter door inno­vaties. Wan­neer je een passief­won­ing bouwt, is PVC dus een ide­ale keuze. Kun­st­stof vereist ook een min­i­mum aan onder­houden heeft een erg lange lev­ens­du­ur.

Iso­latiewaarde van alu­mini­um ramen

Alu­mini­um ramen hebben door­gaans een U‑waarde van 1,5 tot 0,8 W/​m²K. Afhanke­lijk van het type beglaz­ing zal de U‑waarde ver­beteren. Alu­mini­um ramen die voorzien zijn van dubbele beglaz­ing hebben een U‑waarde van 1,5. Met driedubbele beglaz­ing is de iso­latiewaarde nog beter met waardes tot 0,8 W/​m²K.Alu­mini­um geeft een eigen­ti­jdse en mod­erne look aan je won­ing. Het is een duurza­am en recy­cleer­baar mate­ri­aal dat niet roest. Ook op vlak van onder­houd stelt alu­mini­um niet teleur, aangezien het (bij­na) geen onder­houd nodig heeft.

Dubbele beglaz­ing of hoogrendementsglas?

Wil je goed isol­eren? Dan hou je best ook reken­ing met de beglaz­ing. Wan­neer glas ver­oud­ert, ver­li­est het zijn iso­latiewaarde. Nieuwe ramen bescher­men je won­ing tegen tocht, storm of koude. Meer over het ver­schil tussen dubbele beglaz­ing of driedubbel glas vind je hier. Via deze pag­i­na kom je alles te weten over de kost­pri­js van nieuwe ramen​.De uitein­delijke keuze die je maakt is afhanke­lijk van jouw per­soon­lijke voorkeur en bud­get. Nu lijken alu­mini­um profie­len en hoogren­de­ments­glas nog aan de dure kant, maar de pri­js-kwaliteitver­houd­ing wordt in de toekomst alleen maar beter. Tip: bek­ijk zek­er eens of je in aan­merk­ing komt voor pre­mies. Je kan immers een aardi­ge som besparen.Bij Bru­vo mak­en we ramen en deuren op jouw maat die vol­doen aan al jouw iso­latievoorkeuren. Meer weten? Kom eens langs, of neem con­tact op.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Deuren

Nieuwe buitendeuren kiezen?

Van­daag zijn er zoveel kleuren, mate­ri­alen en sti­jlen beschik­baar dat het alleen nog maar moeil­ijk­er wordt om de juiste keuze voor bui­ten­deuren te mak­en. Wij helpen je graag verder!
Ontdek er hier meer over
Tips

Renoveren in 2021? Voor deze premies en subsidies kom je – mogelijk – in aanmerking

Denk je aan een ren­o­vatie voor je won­ing? Dan kies je voor een aanzien­lijke invester­ing, inclusief een mooi ein­dresul­taat. Gelukkig kan je hier­voor aanspraak mak­en op pre­mies en sub­si­dies. Of je ze ook effec­tief kri­jgt hangt …
Ontdek er hier meer over
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type nieuwe ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, houten raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen…
Ontdek er hier meer over
Menu