18 SPR VRD B GOEYVAERTS 04

Deze veranda zorgde voor een verdubbeling van het grondoppervlak

Deze fam­i­lie koos voor een ruime veran­da met één doel in het achter­hoofd: meer ruimte in huis creëren. Geen prob­leem! We gin­gen aan de slag en lever­den dit par­elt­je af: een grote veran­da die van­daag gebruikt wordt als bureau enerz­i­jds — en een nieuwe eetru­imte anderz­i­jds. Ont­dek er alles over!


Een bij­zon­der ruime lichtstraat

Deze veran­da haalt het uit zijn grote opper­vlak­te: om aan de verwachtin­gen van de eige­naar te vol­doen, haalden we alles uit de kast. Er moest tenslotte genoeg ruimte zijn voor een bureau én een nieuwe eetru­imte. En een grote ruimte? Die vraagt om veel natu­urlijk licht. Daar zorgden we voor door enerz­i­jds ver­schil­lende raam­par­ti­jen te inte­gr­eren — en anderz­i­jds door een bij­zon­der ruime licht­straat in het dak te installeren.

Dubbele schuifdeuren met vliegenhorren 

Twee van de zes raam­par­ti­jen aan de voorkant van de veran­da, bracht­en we in de vorm van brede schuifdeuren. Op deze manier kan je de deuren wijd open zetten — en kan je zo geni­eten van een fris bries­je in huis. Die deuren voorza­gen we trouwens ook van hand­i­ge vliegen­hor­ren: die zijn hand­ig in het mid­den van de zomer, wan­neer het wemelt van de wespen en andere vliegende ongen­ode gasten!

Een home office met zicht op de tuin

Nu thuiswerken steeds meer (ver­plicht) de norm wordt, gaan we ook steeds meer op zoek naar manieren om een com­fort­a­bel home office in huis te inte­gr­eren. Dat begint natu­urlijk bij ergonomisch mate­ri­aal, maar ook de locatie in huis is belan­grijk. Een stim­ulerende omgev­ing, zon­der teveel aflei­d­ing, maar met vol­doende natu­urlijk licht: dat is dé plek waar jij pro­fes­sioneel bergen zal verzetten. Met andere woor­den… plaats die bureau en bureaus­toel gewoon in je veranda!

Jouw eigen ruime veranda?

Con­tacteer ons! 

Menu