18 SPR VRD B KEPPENS 13

Droom weg bij deze veranda die dienst doet als bibliotheek…

Zoals je al wel weet, wordt er vaak gekozen voor een veran­da als aan­vulling op de leefkamer of keuken. Deze eige­naars gin­gen nog een stap­je verder — en vroe­gen ons een veran­da die dienst kon doen als ware bib­lio­theek, inclusief knusse leeshoek. Zo gezegd, zo gedaan! Kom bin­nen, snuif de sfeer op — en plof neer in één van de zetels met een goed boek… 


Een com­fort­a­bele leeshoek vraagt om veel licht

Ben je van plan om je enkele uren af te zon­deren met een goed boek? Dan zijn er weinig zak­en zo belan­grijk als genoeg licht. Daar kan je, bijvoor­beeld, voor zor­gen door vol­doende ver­licht­ing in je leeshoek te installeren. Maar onder­tussen weten we alle­maal dat natu­urlijk licht nog beter is voor je ogen.

Daarom vroe­gen de eige­naars van deze veran­da ons niet alleen om grote raam­par­ti­jen, maar ook om een brede licht­straat in het dak. Nu kan er in dit knusse hoek­je gelezen wor­den tot de zon onder­gaat, zon­der nood aan extra verlichting!

Schuifdeuren om gemakke­lijk te kun­nen herlokaliseren

Deze knappe veran­da is niet enkel langs de bin­nenkant een plezi­er om te aan­schouwen: ook de buitenomgev­ing is er één om te onthouden! Met zicht op de gezel­lige vijver en het com­fort­a­bele ter­ras, is deze veran­da een ware oase om tot rust te komen. En is het mooi weer — en wil je dat boek liev­er in het zon­net­je uitlezen? Dan zet je sim­pel­weg je schuifdeuren open en zit je bin­nen lut­tele sec­on­den op je terras.

Zon­new­er­ing om felle stralen buiten te houden

Zoals we al eerder zei­den, is de aan­wezigheid van natu­urlijk licht belan­grijk in een leeshoek. Maar aan de andere kant heb je ook niks aan felle zonnes­tralen die in je ogen schi­j­nen! Daarom besloten we om toch de nodi­ge zon­new­er­ing aan te bren­gen. Aan het natu­urlijk licht veran­dert weinig, maar je hebt geen last van ongewen­ste felle stralen die je leeser­var­ing ver­pesten. Win-win!

Jouw eigen veranda?

Con­tacteer ons! 

Menu