Glaswand_veranda_Bruvo

Help! Heb ik een vergunning nodig voor mijn nieuwe veranda?

Soms wel, soms niet. Wij vertellen er alles over!

Help! Heb ik een ver­gun­ning nodig voor mijn nieuwe veranda?

Heb je de knoop doorge­hakt — en ben je klaar voor jouw eigen veran­da? Fan­tastisch! Maar vergeet je zek­er niet de nodi­ge ver­gun­nin­gen eerst te check­en? In Bel­gië moet jij tenslotte alti­jd een ver­gun­ning aan­vra­gen bij je gemeente.

Alles wat jij moet weten

In som­mige gevallen vol­staat de meld­ingsplicht, maar vaak heb je een ste­den­bouwkundi­ge ver­gun­ning nodig. Dit is afhanke­lijk van enkele voor­waar­den. Gelukkig kan jij ook hier­voor bij Bruynseels-Vocht­en terecht. Wij vertellen je beknopt waarmee jij reken­ing moet houden.

Let wel: wat we hier bespreken, is alge­meen. Het is tenslotte mogelijk dat jouw gemeente vasthoudt aan stren­gere regels: dege­nen die we van­daag beschri­jven, zijn de regels op Vlaams niveau. Daarom raden we aan om eerst even langs te gaan bij jouw gemeente, nog voor we van start gaan met jouw werken. Zij hebben alti­jd het laat­ste woord!

De meld­ingsplicht

In som­mige gevallen vol­staat de meld­ingsplicht, maar vaak heb je een ste­den­bouwkundi­ge ver­gun­ning nodig. Dit is afhanke­lijk van enkele voor­waar­den. Gelukkig kan jij ook hier­voor bij Bruynseels-Vocht­en terecht. Wij vertellen je beknopt waarmee jij reken­ing moet houden.

Let wel: wat we hier bespreken, is alge­meen. Het is tenslotte mogelijk dat jouw gemeente vasthoudt aan stren­gere regels: dege­nen die we van­daag beschri­jven, zijn de regels op Vlaams niveau. Daarom raden we aan om eerst even langs te gaan bij jouw gemeente, nog voor we van start gaan met jouw werken. Zij hebben alti­jd het laat­ste woord!

De voor­waar­den van de meldingsplicht

Het zijn er niet veel, maar je project moet wel vol­doen aan al deze voor­waar­den om in aan­merk­ing te kun­nen komen. Wij over­lopen ze kort.

  • Eerst en vooral, is je veran­da een bijge­bouw. Dat betekent dat deze max. 40mag zijn. Let wel op: deze afmet­ing telt voor de som van alle bijge­bouwen. Met andere woor­den: staan er reeds bestaande bijge­bouwen? Dan moet je hun afmetin­gen aftrekken van de volledi­ge 40.
  • Daar­naast mag je veran­da niet hoger dan 4 meter zijn, geme­ten vanaf de grond.
  • Verder mag ook de hoofd­func­tie van de huidi­ge won­ing niet veran­deren — en moet het aan­tal woon­gele­gen­heden het­zelfde blijven.
  • Als laat­ste moet je let­ten op vol­doende afs­tand tegen­over de perceels­gren­zen. Staat je veran­da in de achter­tu­in? Dan moet deze min­stens twee meter van de perceels­grens bli­jven. Staat ie in de zij­tu­in? Dan moet je op drie meter reke­nen. En plaats je de veran­da tegen een aan­pal­end gebouw? Dan mag deze wél tot aan de perceels­grens reiken — mits de huidi­ge schei­d­ingsmuur niet gewi­jzigd wordt én mits dat de bouwdiepte van de veran­da die van het aan­pal­ende gebouw niet overschrijdt.

De bouwver­gun­ning

Vol­doet jouw veran­da niet aan de voor­waar­den om vol­doende te hebben aan een meld­ingsplicht? Dan ben jij ver­plicht om een bouwver­gun­ning aan te vra­gen. Bin­nen der­tig dagen na je aan­vraag weet jij of deze goedgekeurd is of niet. Het kan zijn dat er eerst een open­baar onder­zoek nodig is: bijvoor­beeld wan­neer omwo­nen­den bezwaar indi­enen — of wan­neer het nodig is om advies in te win­nen bij andere instanties. Er zijn twee soorten mogelijk.

De mogelijkhe­den

  • Een een­voudi­ge dossier­samen­stelling is mogelijk wan­neer de hoofd­func­tie en de woon­gele­gen­heden van je won­ing niet wijzi­gen als gevolg van de veran­da. Boven­di­en mogen er geen sta­biliteitswerken uit­gevo­erd worden.
  • Je hebt een uit­ge­brei­de dossier­samen­stelling nodig als hoofd­func­tie of woon­gele­gen­heden van de won­ing wél wijzi­gen — of wan­neer er wel degelijk sta­biliteitswerken nodig zijn.

Paniek? Niet nodig! Bruynseels-Vocht­en staat je bij.

Wij doen er tenslotte alti­jd alles aan om onze klant te ont­zor­gen. Daarom stellen wij met veel plezi­er alle noodza­ke­lijke doc­u­menten op in jouw naam, zodat jij hier zelf je hoofd niet over moet breken.Ver­vol­gens dien jij dan de aan­vraag in. Niet omdat wij dat niet voor jou willen doen, maar omdat wij uit ervar­ing leer­den dat het sneller gaat als jij dat zelf doet. Gelukkig is dat alles wat jij moet doen: wij vol­gen de volledi­ge pro­ce­dure verder op! Hand­ig, toch?

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

PVC of aluminium ramen?

Miss­chien ga je bin­nenko­rt kopen, bouwen of ren­ov­eren. En dan zijn er heel wat zak­en om reken­ing mee te houden. Als het aan ons ligt, dan begin je best nu al na te denken over je ramen. Deze zijn tenslotte om heel wat rede­nen belan…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Deuren zijn het visitekaartje van je woning

Wan­neer je apetrots bent op je eigen stek­je — en je hier graag mee uit­pakt bij je fam­i­lie en vrien­den, is het belan­grijk dat alles piek­fi­jn in orde is. Wan­neer je bezoek ont­vangt, is de kans dan ook groot dat je aan het poet­sen…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Landelijk verliest nooit aan populariteit

Wan­neer je op zoek bent naar dé per­fecte veran­da voor jou en je gezin, heb je keuze te over. Er zijn tenslotte heel wat ver­schil­lende sti­jlen en soorten veranda’s beschik­baar — en miss­chien zie je na een tijd­je door het bos de bom…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Hoe isoleer ik mijn veranda?

Een veran­da wordt de laat­ste jaren steeds pop­u­laird­er: geni­eten van je tuin kan het hele jaar door van je tuin én er wor­den ver­warm­ingskosten uit­ges­paard. Toch is er een grote bezorgdheid: in de zomer lijkt het daarbin­nen veel …
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Creëer meer ruimte via je terras of tuin

Miss­chien wil je je keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heb je sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kan jij terecht voor een kwal­i­tatieve uit­brei­…
Ontdek er hier meer over
Menu