Aluminium ramen Fierens

Schuiframen brengen heel wat voordelen met zich mee.

Wat jij moet weten over schuifra­men? Wij vertellen het je!

Tegen­wo­ordig zijn schuifra­men bij­na niet meer weg te denken uit een mod­erne manier van wonen. Je vin­dt ze in bij­na elke won­ing terug — en ook wij merken dat die schuifra­men aan een serieuze opmars bezig zijn. Alle­maal goed en wel, maar waarom zijn deze top­pers zo’n goede invester­ing — en welke voorde­len bren­gen ze alle­maal met zich mee? Wij vertellen je alles wat je moet weten, zodat jij na het lezen van deze blog een echte schuifraam­spe­cial­ist bent. Hier gaan we!


#1 Creëer een zee van ruimte door imple­men­tatie van schuiframen

Eerst en vooral, moeten we prat­en over de toegevoegde effi­ciën­tie-dimen­sie die onze schuifra­men met zich mee­bren­gen. Dit type raam neemt immers bij­zon­der weinig ruimte in beslag, waar­door het een ide­ale keuze is om in een iets kleinere won­ing te inte­gr­eren. Maar maak je geen zor­gen: ook in grotere wonin­gen is het een goed idee om schuifra­men te installeren. Ze zor­gen immers voor een min­i­male over­gang tussen bin­nen en buiten — waar­door je de ruimte in huis opti­maal benut en in de schi­jn­wer­pers zet. Je hebt het miss­chien al door… maar de effi­ciën­tie van die schuifraam zorgt in elk type won­ing voor een mooie en hand­i­ge oploss­ing die het unieke karak­ter van jouw thuis­je des te meer zal onderstrepen.

#2 Breng dynamiek in huis door extra door­gang te voorzien

Ben jij een echt buiten­mens — en hou je de grens tussen bin­nen en buiten lief­st zo onzicht­baar mogelijk? Dan is het een fan­tastisch idee om een schuifraam te voorzien als door­gang naar tuin, ter­ras en/​of balkon. Op deze manier kan je gemakke­lijk bin­nen en weer buiten stap­pen — maar heb je geen ver­lies aan licht zoals je met deuren wel gauw hebt. Met andere woor­den: door voor een schuifraam als door­gang tussen bin­nen en buiten te kiezen, kies je voor een dynamis­che verbind­ing die interieur en exterieur har­monisch met elka­ar verenigt.

#3 Geni­et van vari­atie door de ver­schil­lende types schuiframen

Natu­urlijk moet je niet set­te­len voor de one-size-fits-all schuifraam: er zijn immers een aan­tal ver­schil­lende types waaruit je kan kiezen. Zo kan jij er zek­er van zijn dat je schuifraam naad­loos aansluit op de sti­jl van de gehele won­ing — en op wat jij gewoon het meest gebruiksvrien­delijk vin­dt, natu­urlijk. Kies bijvoor­beeld voor één van deze types:

Hef­schuifraam

Dit type schuifraam is ideaal voor grotere en iets zwaardere raam­par­ti­jen. Met behulp van het ver­nuftig mech­a­nisme til je de vleugel op, waar­na je het raam een­voudig open schuift. Het hef­schuifraam is uit­gerust met rub­beren dichtin­gen, wat garant staat voor per­fecte lucht- en waterdichtheid.

Kiep­schuifraam

Het kiep­schuifraam is dan weer per­fect voor een iets beperk­ter raamop­per­vlak. Omdat je het raam niet enkel kan open­schuiv­en, maar ook op een kier kan zetten, kan het sys­teem iets min­der zware vleugels dra­gen. Dit type schuifraam is per­fect voor diege­nen die graag een con­stante cir­cu­latie aan frisse lucht in huis hebben, zon­der hun raam wagen­wi­jd open te moeten zetten. En natu­urlijk kan je ook bij het kiep­schuifraam zek­er zijn van uit­mun­tende lucht- en waterdichtheid.

Vouwschuifraam

Ben jij een doorgewin­ter­de fan van die mod­erne en strakke look in een interieur? Kan het voor jou niet vernieuwend en trendy genoeg zijn? Aha! Dan hebben wij dé ultieme raam­par­tij voor jou. Die heden­daagse vouwschuifra­men zijn immers de jong­ste trend op gebied van schuifra­men, waar­door ze niet kun­nen ont­breken in jouw strakke interieur. Het vouwschuifraam bestaat uit ver­schil­lende delen die je alle­maal samen kan samen­vouwen. Op deze manier creëer je een groot raamop­per­vlak. Hand­ig, mooi én trendy!

Over­tu­igd of toch nog wat vra­gen? Con­tacteer ons voor schuifraam-exper­tise aan huis!

Ben jij hele­maal over­tu­igd van al het moois dat die schuifra­men jou kun­nen bieden? Of heb je toch nog wat vra­gen over mate­ri­alen, imple­men­tatie en per­soon­lijke voorkeuren? Geen enkel prob­leem: ons warm Bruynseels-Vocht­en-team schuift met veel plezi­er de voeten onder tafel om samen met jou het totaalplaat­je te bespreken. Aarzel dus niet om ons te con­tac­teren!

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu