Aluminium_ramen_waterlijst_12

PVC of aluminium ramen?

Wij helpen je! 

Help! Welke ramen moet ik kiezen?

Miss­chien ga je bin­nenko­rt kopen, bouwen of ren­ov­eren. En dan zijn er heel wat zak­en om reken­ing mee te houden. Als het aan ons ligt, dan begin je best nu al na te denken over je ramen. Deze zijn tenslotte om heel wat rede­nen belan­grijk: niet alleen geven ze het exterieur van je won­ing karak­ter — ze zor­gen ook voor iso­latie, wat jij zal voe­len aan je energierekening.

Ver­schil­lende materiaalsoorten

Maar vooraleer je een besliss­ing kan nemen, is het belan­grijk om te weten tussen welke mate­ri­aal­soorten je kan kiezen. Bij Bruynseels-Vocht­en is het een­voudig: wij geven je de keuze tussen twee hoogk­wal­i­tatieve mate­ri­alen — ieders met hun eigen, type­r­ende eigen­schap­pen. Klaar om àlles bij te leren over onze ramen? Hier gaan we!

PVC: betaal­bare kwaliteit met een hoge isolatiewaarde

Goed, we begin­nen bij PVC: een ongeëve­naard pop­u­laire keuze wat raamw­erk betre­ft. Dit fan­tastis­che mate­ri­aal is tenslotte niet enkel van hoogstaande kwaliteit, maar komt boven­di­en ook nog eens met een heel inter­es­sant pri­jskaart­je. PVC is zon­der twi­jfel de goed­koop­ste optie, zon­der te moeten inboeten aan kwaliteit.

Eerst en vooral hebben we het graag over de reden dat PVC met die sterke pri­js-kwaliteitsver­houd­ing komt: de grond­stof­pri­jzen staan sim­pel­weg gun­stig, waar­door aankoop van ruwe mate­ri­alen bud­getvrien­delijk is. 

Ook fijn om te weten: PVC is zeer duurzaam

En dit zorgt voor een lange lev­ens­du­ur. Jouw ramen in PVC zullen prob­leem­loos tot 30 jaar kun­nen over­leven. En maak je geen zor­gen: PVC trekt weinig vuil aan, dus gedurende die 30 jaar zal je niet veel moeten poet­sen!

Als laat­ste is er natu­urlijk nog die iso­latiewaarde om het even over te hebben. PVC staat bek­end om zijn lage U‑waarde: deze eigen­schap zorgt ervoor dat je weinig tot geen warmte in huis ver­li­est. Met andere woor­den: met PVC ramen zal jij min­der moeten sto­ken. En da’s goed voor het milieu én je portefeuille!

Alu­mini­um: oer­sterk design met heel wat constructiemogelijkheden

Alu­mini­um wordt vooral gekozen wan­neer er op zoek gegaan wordt naar een mod­erne look. Lees; wil je voor strak, design en onver­getelijk gaan? Dan is alu­mini­um dé per­fecte keuze voor jou.

En de reden daar­van? Die ligt volledig bij de kracht van alu­mini­um. Omdat dit mate­ri­aal zo oer- en oer­sterk is, kan je dankz­ij alu­mini­um prob­leem­loos werken met dunne profie­len én grote raam­par­ti­jen (iets wat met PVC niet alti­jd het geval is). Zo kan je bin­nenko­rt pronken met grote glas­par­ti­jen die voor een heden­daags en indus­trieel geheel zor­gen. Cool!

Maar, looks zijn natu­urlijk niet alles! 

Hoewel de tal­loze con­struc­tiemogelijkhe­den alu­mini­um inder­daad zo uniek mak­en, komt het mate­ri­aal ook nog met heel wat andere inter­es­sante ken­merken. Zo is alu­mini­um bij­zon­der onder­houdsvrien­delijk, waar­door je geen uren zal moeten poet­sen. Een vochtig doek­je erover­heen maakt al het ver­schil!

En als laat­ste: alu­mini­um is het meest duurzame mate­ri­aal dat je kan kiezen: het is tenslotte voor de volle 100% recy­cleer­baar. Maar maak je geen zor­gen: dit zorgt niet voor een ver­lies aan kwaliteit! Want ook met alu­mini­um haal jij in een­zelfde beweg­ing per­fecte ther­mis­che iso­latie in huis.

PVC kleuren en alu­mini­um kleuren: is er een verschil?

Wel, een heel klein beet­je. Over het alge­meen kan je bei­de types mate­ri­alen per­son­alis­eren naar keuze. Dat doe je met onze folies in RAL-kleuren, die overi­gens tien­tallen jaren kleur­vast bli­jven. Zo kan jij zek­er zijn én bli­jven van de de sti­jl die bij de won­ing past — die boven­di­en niet zal ver­vagen door weer en wind.

Het enige ver­schil: wan­neer je voor PVC kiest, kan je kiezen tussen 55 kleuren (wat al best veel is). Kies je voor alu­mini­um? Dan kun­nen zow­el bin­nen- als buiten­z­i­jde in alle RAL-kleuren, geper­son­aliseerd dus, ont­wor­pen wor­den. Onze alu­minum profie­len komen daar­naast ook alti­jd met een struc­tu­urlak die krassen tegen gaat. 

Zoveel infor­matie! Kan ik vri­jbli­jvend advies krijgen?

Uit­er­aard! Je bent hier tenslotte een moeil­ijke keuze aan het mak­en — en je hebt nood aan advies betr­e­f­fende sti­jl, esthetiek, com­fort, func­tion­aliteit, energiezuinigheid én iso­latie. Wij zijn meer dan bereid om je alles te vertellen over dit én meer, zodat jij volledig geïn­formeerd én onder­bouwd je keuze kan maken. 

Voor gratis advies en een geheel vri­jbli­jvende offerte kan je alti­jd langskomen in onze toon­za­al — maar we komen even graag langs bij jou thuis. Wat voor jou het beste uitkomt!

Meer infor­matie over onze ramen?

Con­tacteer ons!

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu