moderne ramen

Grote ramen, grote energierekening? Allesbehalve!

… ten­min­ste, als je het slim aan­pakt en de juiste keuzes maakt. En daar komt Bruynseels-Vocht­en dan weer bij kijken, natu­urlijk. Benieuwd over de voorde­len van die prachtige, grote raam­par­ti­jen — én hoe je kan geni­eten van een schit­terend zicht zon­der in te boeten aan iso­latie? Wij vertellen het je vandaag.

Gratis offerte voor jouw ramen?

Onze medewerkers maken werk van jouw project

Vraag je gratis offerte

Grote ramen zor­gen voor een uniek karakter

Geef toe: wan­neer jij onder­weg een won­ing met grote raam­par­ti­jen spot, zal die alti­jd je aan­dacht trekken. En dat is niet zo heel ver­won­der­lijk. Deze grote ramen zor­gen tenslotte voor een mod­erne — bij­na design — uit­stral­ing die jaren­lang zal mee­gaan. Daar­naast kan je die grote ramen naar keuze per­son­alis­eren, zodat je alti­jd een uniek resul­taat over­houdt. Denk bijvoor­beeld over de keuze tussen PVC of alu­mini­um voor je profie­len — maar ook over de keuze tussen de ver­schil­lende kleuren en afw­erkin­gen.


Haal meer natu­urlijk licht in huis en geni­et van het zicht

Lekker vanzelf­sprek­end, maar toch de moeite om het erover te hebben: met grote ramen haal je een zee aan licht bin­nen. Dit is niet enkel hand­ig om te besparen op energiekosten, maar zorgt ook voor een veel ruimer en meer open gevoel wan­neer je bin­nen zit. Enneuh… natu­urlijk licht doet ook nog eens won­deren voor je humeur!

Daar­naast zor­gen die grote ramen ook voor een prachtige en naad­loze over­gang tussen bin­nen en buiten, waar­door je alti­jd kan geni­eten van zicht op je tuin.


Twee voor­waar­den om die fac­tu­ur laag te houden

Er wordt vaak gezegd dat grote raam­par­ti­jen zor­gen voor een hogere energiereken­ing, door meer ver­lies aan warmte via de grote hoeveel­heid glas. In som­mige gevallen is dat het geval, maar niet als je je raam­par­ti­jen laat plaat­sen door Bruynseels-Vocht­en. Waarom niet? Een­voudig: bij ons kan je zek­er zijn van hoogren­de­ments­glas enerz­i­jds, en kwal­i­tatief buiten­schri­jn­werk met een hoge U‑waarde anderz­i­jds.

Zo gaat er in de win­ter geen warmte ver­loren — maar heb je ook in de zomer geen last van een ruimte die te snel opwarmt. Win-win! 

Alu­mini­um profie­len <3 grote raampartijen

Alu­mini­um profie­len komen met heel wat ver­schil­lende voorde­len. Zo zijn ze onder­houdsvrien­delijk, komen ze met per­fecte ther­mis­che iso­latie en kan je ze een­voudig per­son­alis­eren langs bin­nen én langs buiten. Maar dat is niet alles. Want wat alu­mini­um nu écht zo uniek maakt? Dat is de pure kracht van dit mate­ri­aal.

Het oer­sterke alu­mini­um biedt tenslotte heel wat con­struc­tiemogelijkhe­den, waar­door het per­fect geschikt is voor die grote raam­par­ti­jen waar jij van droomt. En als kers op de taart, zorgt alu­mini­um ook voor die gegeerde, heden­daagse uit­stral­ing met een indus­trieel karakter. 


Meer weten over de grote raam­par­ti­jen van Bruynseels-Vochten?

Neem gerust con­tact op — of vraag van­daag nog jouw geheel vri­jbli­jvende én gratis offerte aan. Wij bek­ijken deze dan zo snel mogelijk en komen indi­en gewenst zelf ter plaatse langs om de mogelijkhe­den te bek­ijken. Tot snel? 


Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Deuren

Nieuwe buitendeuren kiezen?

Van­daag zijn er zoveel kleuren, mate­ri­alen en sti­jlen beschik­baar dat het alleen nog maar moeil­ijk­er wordt om de juiste keuze voor bui­ten­deuren te mak­en. Wij helpen je graag verder!
Ontdek er hier meer over
Tips

Renoveren in 2021? Voor deze premies en subsidies kom je – mogelijk – in aanmerking

Denk je aan een ren­o­vatie voor je won­ing? Dan kies je voor een aanzien­lijke invester­ing, inclusief een mooi ein­dresul­taat. Gelukkig kan je hier­voor aanspraak mak­en op pre­mies en sub­si­dies. Of je ze ook effec­tief kri­jgt hangt …
Ontdek er hier meer over
Deuren PVC Inspiratie

Wat zijn de voor- en nadelen van PVC-deuren?

Ben je op zoek naar nieuwe deuren? Dan zul je ongetwi­jfeld ont­dekken dat er veel ver­schil­lende opties op de markt zijn. Glas, alu­mini­um, hout, staal, pvc: het kan niet op. Uit­er­aard hebben deze opties op hun beurt ook ver­schil­len…
Ontdek er hier meer over
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Menu