Moderne aluminium ramen

Kom jij in aanmerking voor een premie?

Pre­mie voor nieuwe ramen en deuren

Denk je eraan om nieuwe ramen en deuren te bestellen? Met het lezen van dit artikel kan je heel wat geld besparen! Er is namelijk een grote kans dat je in aan­merk­ing komt voor een pre­mie van de Vlaamse over­heid. Ben jij één van de gelukki­gen? Wij zoeken het samen uit!

Vlaamse ren­o­vatiepremie

De Vlaamse ren­o­vatiepremie is in het lev­en geroepen om mensen te stim­uleren om hun ver­oud­erde won­ing (oud­er dan 30 jaar) onder han­den te nemen. Dat is een win-win sit­u­atie voor het milieu én voor je porte­mon­nee. Zo kan je tot wel 10.000 euro terugtrekken van je ren­o­vatiew­erken. Er zijn wel enkele voor­waar­den ver­bon­den aan de pre­mie. Voor niets gaat de zon op,

Bewon­er of verhuurder

Het is belan­grijk dat je zelf de bewon­er of ver­hu­ur­der bent van het pand waar­voor je de aan­vraag doet. Als bewon­er moet je meerder­jarig zijn. Daar­naast moet je ook effec­tief wonen in het huis of apparte­ment waar­voor je de aan­vraag doet (als eige­naar of als houd­er van een ander zake­lijk recht). Als ver­hu­ur­der moet je de won­ing op de dag van je aan­vraag ver­huren aan een soci­aal ver­hu­urkan­toor voor min­stens 9 jaar. Is dat het geval? Dan ben je al een stap­je dichter bij de premie.

Inkomen en facturen

Daar­naast zijn er 4 voor­waar­den in ver­band met jouw inkomen, won­ing, andere eigen­dom­men en fac­turen. Wat betre­ft het inkomen zijn er gren­zen gesteld om kans te mak­en op een pre­mie. Voor gehuw­den bedraagt dit bijvoor­beeld 60.120 euro. Belan­grijk om te weten: het bedrag wordt steeds berek­end op basis van het inkomen van 2 jaar voor de aan­vraag­da­tum. Lees zek­er alle bedra­gen per cat­e­gorie even na. Als ver­hu­ur­der heb je geen inkomensgren­zen. Fac­turen moeten op de dag van de aan­vraag max­i­maal 2 jaar oud zijn en je moet per cat­e­gorie voor min. 2.500 euro aan fac­turen kun­nen voor­leggen.

Je won­ing zelf moet in het Vlaamse Gewest liggen en je moet ook effec­tief wonen in dat huis of apparte­ment waar­voor je de pre­mie aan­vraagt. Daar­naast moet dit huis min­stens 30 jaar oud zijn. Ook kamers en stu­den­tenkamers komen in aan­merk­ing. Let wel op dat je als bewon­er geen andere wonin­gen, kamer­wonin­gen of stu­den­ten­huizen in jouw bez­it mag hebben. Niet in volle eigen­dom, niet in volledig vrucht­ge­bruik. Er zijn nog enkele uit­zon­derin­gen die je best even naleest.

Werken per categorie

De werken die in aan­merk­ing komen voor de aan­vraag van een pre­mie zijn opgedeeld in vier cat­e­gorieën. Struc­turele ele­menten van de won­ing behoren tot cat­e­gorie één, het dak is cat­e­gorie twee, Ramen en deuren vernieuwen of werken aan veranda’s passen bin­nen cat­e­gorie drie: buiten­schri­jn­werk. De laat­ste cat­e­gorie zijn tech­nis­che instal­laties zoals cen­trale ver­warm­ing of san­i­tair. Wil je dus nieuwe ramen en deuren bestellen? Dan behoor je tot cat­e­gorie drie.

Wan­neer aanvragen?

Vraag jouw pre­mie pas aan na de voltooi­ing en fac­turering van de werken. Tussen elke aan­vraag moet min­stens één en max­i­maal 2 jaar tussen zit­ten. Voor elke cat­e­gorie kan je maar één keer een pre­mie aan­vra­gen. Werken uit twee cat­e­gorieën? Dat betekent twee aan­vra­gen! Plan jouw ren­o­vatie dus goed zodat je opti­maal van de pre­mies kan genieten.

Hoeveel kri­jg je terug?

De grootte van de pre­mie hangt af van de cat­e­gorie waar­toe de werken behoren. Het bedraagt 20% of 30% van de fac­tu­urbedra­gen. Het min­i­mum fac­tu­urbedrag is 2.500 euro (exclusief BTW). Wan­neer je eige­naar-bewon­er bent met een inkomen onder de 30.060 euro (te ver­hogen met 1.570 euro per per­soon ten laste), kan je reke­nen op 30%. Het­zelfde geldt voor wie een won­ing ver­hu­urt aan een soci­aal ver­hu­urkan­toor. Anderen kun­nen reke­nen op 20%. Het max­i­mumbedrag bedraagt 10.000 euro (voor de twee aan­vra­gen samen). De moeite om eens te bek­ijken, toch?

Besef je na het lezen van dit artikel dat je toch niet in aan­merk­ing komt voor een pre­mie? Vraag een vri­jbli­jvende offerte aan bij Bruynseels-Vocht­en. De beste pri­js-kwaliteitsver­houd­ing is onze belofte. Vak­man­schap, stiptheid in plaats­ing, cor­rec­theid in zak­en­doen en eerlijke ser­vice na verkoop is onze garantie. Tot snel?

Bron: https://​www​.vlaan​deren​.be/

In het kort

1. Wie kan een pre­mie krijgen?

Iedereen die niet meer ver­di­ent dan:

 • 42.090 euro als alleen­staande zon­der per­soon ten laste
 • 60.120 euro als alleen­staande met een per­soon ten laste (te ver­hogen met 3.370 euro per bijkomende per­soon ten laste)
 • 60.120 euro als je getrouwd bent of samen­woont (te ver­hogen met 3.370 euro per per­soon ten laste)
 • Geen inkomensgrens voor verhuurders

Let op: het bedrag wordt steeds berek­end op het inkomen van twee jaar voor de aanvraagdatum.

2. Welke werken komen in aanmerking?

 • Cat­e­gorie 1: de struc­turele ele­menten van de woning
 • Cat­e­gorie 2: het dak
 • Cat­e­gorie 3: het buitenschrijnwerk
 • Cat­e­gorie 4: de tech­nis­che installaties

3. Hoeveel kan ik terugkrijgen?

 • Berek­end per cat­e­gorie van werken (zie hierboven).
 • Bedraagt 20% of 30% van de in aan­merk­ing te nemen factuurbedragen.
 • Een fac­tu­urbedrag van min­stens 2.500 euro (exclusief BTW).
 • De 30%-berekening (met een max­i­mumpremie van 3.333 euro per cat­e­gorie) geldt voor:
  • eige­naar-bewon­ers met een inkomen lager dan 30.060 euro (te ver­hogen met 1.570 euro p.p. ten laste)
  • ver­hu­ur­ders aan een soci­aal verhuurkantoor
 • De 20%-berekening (met een max­i­mumpremie van 2.500 euro per cat­e­gorie) geldt voor de anderen.
 • Het max­i­mumbedrag van de pre­mie, voor de twee aan­vra­gen samen, ligt vast op 10.000 euro.

4. Wan­neer aanvragen?

 • Na de afrond­ing en fac­turering van de werken
 • Tweede aan­vraag indi­enen na min­stens een jaar en max­i­maal 2 jaar

Bron: https://​www​.vlaan​deren​.be/

De voorde­len van nieuwe ramen en deuren op een rij:

 • Ver­hoogd wooncomfort
 • Lagere energiefac­tu­ur
 • Extra vei­ligheid
 • Frisse gev­el

Maar ook, door nieuwe ramen en deuren te plaat­sen, ver­hoog je de verkoop­waarde van je won­ing. En de invester­ing kri­jg je deels terug­be­taald via pre­mies.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu