Lage profielen aluminium ramen

Laat de warmte binnen en hou de kou buiten!

Goede iso­latie begint bij je ramen en deuren

Voel jij het ook aan je tenen? Het wordt koud­er. En dan wordt isol­eren nog belan­grijk­er. Niet alleen voor het milieu en de tem­per­atu­ur bin­nen­shuis maar ook voor onze porte­mon­nee en energiefac­tu­ur. Wil je geld besparen op lange ter­mi­jn? Over­weeg dan om je ramen en deuren te ver­van­gen. Maar hoe kies je nieuwe ramen en deuren? De waaier aan mogelijkhe­den zijn ein­de­loos en er zijn tal van fac­toren om reken­ing mee te houden. We informeren je zodat je zek­er de beste keuze kan maken.

De per­fecte U‑waarde

Het je al geho­ord van de U‑waarde? Dit is een syn­on­iem voor iso­latiewaarde. Het geeft weer hoeveel warmte een bepaald mate­ri­aal per sec­onde en per vierkante meter ver­li­est wan­neer het tem­per­atu­urver­schil tussen bin­nen en buiten 1°C is. Hoe lager de U‑waarde van een mate­ri­aal, hoe min­der warmte er ver­loren gaat. Dus hoe lager, hoe beter. De waarde hangt af van twee zak­en: de beglaz­ing en profie­len van je ramen en deuren.

Profie­len

Profie­len in alu­mini­um hebben bij Bruynseels-Vocht­en in stan­daar­duitvo­er­ing een U‑waarde tot 1.46 W/​m²K. Deze term lijkt miss­chien moeil­ijk te begri­jpen, maar dat is het eigen­lijk niet. Wan­neer je de U‑waarde vergelijkt met ramen en deuren in PVC, zie je dat de U‑waarde van Alu­mini­um hoger ligt. PVC heeft namelijk een U‑waarde van 1.0 W/​m²K.

Toch is het niet zo dat PVC automa­tisch beter is dan alu­mini­um. Bei­de mate­ri­alen hebben vele voor- en nade­len. Bek­ijk deze ver­schillen goed wan­neer je jouw keuze maakt. Één ding is zek­er: aan keuze geen gebrek. PVC en alu­mini­um ramen en deuren zijn verkri­jg­baar in vele kleuren. Voor ieder wat wils dus!

Beglaz­ing

Afhanke­lijk van het type beglaz­ing zal de U‑waarde die we hier­boven hebben bespro­ken nog ver­beteren. Wan­neer glas ver­oud­ert, ver­li­est het zijn iso­latiewaarde. Daarom kan je best je ramen op tijd en stond vernieuwen om je won­ing te bescher­men tegen tocht, storm of koude. Boven­di­en is dubbele beglaz­ing vanaf 2020 zelfs ver­plicht! Vol­gens de wet­gev­ing van 1 jan­u­ari 2017 mag de U‑waarde van jouw beglaz­ing max­i­maal 1,1 W/​m²K bedra­gen. Maak dus nu al een afspraak om je nieuwe ramen en deuren te bestellen (voor iedereen dat idee krijgt).

De té” van teveel

Kan je teveel isol­eren? Zek­er en vast! Overisol­eren heeft geen zin. Een voor­beeld hier­van is driedubbele beglaz­ing in een ver­oud­erde won­ing. Hoewel je dit met de beste bedoelin­gen doet: het heeft helaas geen zin. De gewon­nen warmte gaat uitein­delijk via een andere weg ver­loren. Wan­neer je jouw huis goed isoleert (schoud­erk­lop­je voor jezelf), is het het wel belan­grijk dat daartegen­over een goede ven­ti­latie staat. Anders loop je het risi­co op onge­zonde binnenlucht.


Wil je ook jouw won­ing goed isol­eren? Vraag een vri­jbli­jvende offerte aan van jouw nieuwe ramen en/​of deuren!

De voorde­len van nieuwe ramen en deuren op een rij:

  • Ver­hoogd wooncomfort
  • Lagere energiefac­tu­ur
  • Extra vei­ligheid
  • Frisse gev­el

Maar ook, door nieuwe ramen en deuren te plaat­sen, ver­hoog je de verkoop­waarde van je won­ing. En de invester­ing kri­jg je deels terug­be­taald via pre­mies.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Veranda's

Creëer meer ruimte via je terras of tuin

Miss­chien wil je je keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heb je sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kan jij terecht voor een kwal­i­tatieve uit­brei­…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doe je dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet jij op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door je ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer fun…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet jij weten over die 'U-waarde'?

Ben je aan het denken om de beglaz­ing van je thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer je goed nadenk…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Help! Heb ik een vergunning nodig voor mijn nieuwe veranda?

Heb je de knoop doorge­hakt — en ben je klaar voor jouw eigen veran­da? Fan­tastisch! Maar vergeet je zek­er niet de nodi­ge ver­gun­nin­gen eerst te check­en? In Bel­gië moet jij tenslotte alti­jd een ver­gun­ning aan­vra­gen bij je gemee…
Ontdek er hier meer over
Ramen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering

Ben jij op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én je won­ing meteen opwaardeert? Dan heb je de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen je graag wat meer…
Ontdek er hier meer over
Menu