Detail aluminium ramen

Renovatie | Aluminium | Ramen | Pergola | Thermische isolatie | Modern

Haal het beste in jouw won­ing naar boven

Alu­mini­um ren­o­vatie voor een mod­ernere woning

Hoe maak je je won­ing in één klap een stuk mod­ern­er? Voor deze real­isatie was ons antwo­ord duidelijk: strakke ramen en een opval­lende per­go­la in antra­ciet­gri­js. Sti­jlvol en elegant!

Hoog­waardi­ge afwerking

Ook de raam­par­ti­jen zijn strak en ele­gant. In com­bi­natie met de mod­erne uit­stral­ing van de won­ing, vor­men de ramen en de gev­el een eigen­ti­jds geheel. Boven­di­en gebruiken we enkel hoog­waardig alu­mini­um voor een opti­male ther­mis­che iso­latie. Zo is het s zomers buiten heer­lijk zwoel, maar bin­nen bli­jft het aan­ge­naam fris.

Menu