Eetkamer met lichtval en donkere ramen

Renoveren in 2021? Voor deze premies en subsidies kom je – mogelijk – in aanmerking

Denk je aan een ren­o­vatie voor je won­ing? Dan kies je voor een aanzien­lijke invester­ing, inclusief een mooi ein­dresul­taat. Gelukkig kan je hier­voor aanspraak mak­en op pre­mies en sub­si­dies. Of je ze ook effec­tief kri­jgt hangt van ver­schil­lende fac­toren af. De web­sites van de Antwerpse woonkan­toren en de Vlaamse over­heid zijn dan ook je beste infor­matiebron­nen. We gid­sen je graag door de mogelijkheden. 

Nieuwe beglaz­ing? Denk dan ook aan de pre­mies van de netbeheerder 

Nieuwe beglaz­ing in je bestaande won­ing, dat heeft eigen­lijk alleen maar voorde­len. Daar staat helaas wel een kosten­plaat­je tegen­over. Gelukkig zijn er hier­voor zoge­naamde pre­mies van de net­be­heerder’ beschikbaar. 

1. Totaal­ren­o­vatiebonus

Plan je in één keer meerdere ren­o­vaties? Dan kom je miss­chien wel in aan­merk­ing voor de totaal­ren­o­vatiebonus: een finan­ciële tege­moetkom­ing voor wie min­stens 3 pre­mies van net­be­heerder Flu­vius aan­vraagt — of er min­stens twee com­bi­neert met een ven­ti­latiesys­teem — en dat bin­nen een peri­ode van vijf jaar.


Daar­naast zijn er nog een aan­tal voor­waar­den waar de won­ing aan moet voldoen. 

Waarom is dit interessant?

Sim­pel, als je aan de voor­waar­den vol­doet, heb je recht op meerdere pre­mies. Daar­naast ont­vang je er ook de totaal­ren­o­vatiebonus (de zoge­naamde BENO-pass) bovenop. Des te meer maa­trege­len je com­bi­neert, hoe hoger de bonus. Een mooie reden om die grootschalige ren­o­vatie aan te pakken, dus.

Dit zijn de voorwaarden

- De won­ing of wooneen­heid (apparte­ment) in het Vlaamse gewest werd vóór 1 jan­u­ari 2016 aanges­loten op het elek­triciteit­snet.

- De eind­fac­tu­ur van de eerste invester­ing heeft een datum vanaf 1 jan­u­ari 2017.

- Je investeert in min­stens 3 energiebe­sparende maa­trege­len en vraagt er bij Flu­vius de pre­mies voor aan.

- Je vol­doet aan de pre­mievoor­waar­den voor elke invester­ing én aan de bijkomende voor­waar­den voor iso­latie en beglazing.

- De investerin­gen dienen uit­gevo­erd te wor­den bin­nen de 5 jaar, te reke­nen vanaf de datum van de eind­fac­tu­ur van de eerste investering.

2. De pre­mie voor hoogrendementsglas

Beschik je thuis nog niet over hoogren­de­ments­glas? Deze mod­erne beglaz­ing – de naam zegt het al — isoleert aanzien­lijk meer in vergelijk­ing met enkel glas. Vri­jwel elke mod­erne woon­st wordt van­daag de dag gebouwd met inbe­grip van hoogrendementsglas. 


Logisch dus dat net­be­heerder Flu­vius dit ook in bestaande wonin­gen graag ziet gebeuren.

Waarom is dit interessant?

Naast het vanzelf­sprek­ende finan­ciële voordeel, heb je als bewon­er eigen­lijk al snel baat bij hoogren­de­ments­glas. Het isoleert beter, dus stook je min­der. Dat is op lange ter­mi­jn weer goed voor jou, je porte­mon­nee én het milieu. Vanaf 2021 bedraagt de pre­mie16 per m2, of €24 als je uit­slui­tend een nacht­tarief geniet.

Dit zijn de voorwaarden

- De won­ing of wooneen­heid (apparte­ment) in het Vlaams gewest werd vóór 1 jan­u­ari 2016 aanges­loten op het elektriciteitsnet.

- De werken wor­den uit­gevo­erd en gefac­tureerd door een aan­nemer die voor een attest zorgt.

- Het aan­vraag­for­muli­er komt bij net­be­heerder Flu­vius met eind­fac­tu­ur in 2021 – 2022 uiter­lijk 24 maan­den na de eind­fac­tu­ur­da­tum aan.

- De aan­vraag vol­doet aan de tech­nis­che eisen (zoals de U‑waarde) voor het gebruik­te mate­ri­aal, hier­voor kan je het Infor­matieblad 2021 van Flu­vius raadplegen.

3. De burenpremie

Beter een goede buur dan een verre vriend, dat geldt ook voor ren­o­vaties. Daarom heeft net­be­heerder Flu­vius al enige tijd de buren­premie gelanceerd. Hoe werkt het? Als je met (min­stens) 9 andere hui­seige­naars deel­neemt aan een col­lec­tief ren­o­vatiepro­ject, heeft iedereen recht op de pre­mies van de net­be­heerder. Een col­lec­tief project bestaat uit min­stens 10 wonin­gen of apparte­menten uit dezelfde buurt. Een woonge­bouw met min­i­maal 10 wooneen­heden (bijvoor­beeld een apparte­ments­ge­bouw), komt ook in aanmerking.

Tot nu toe weinig nieuws onder zon, dus. Echter, gedurende de ren­o­vatiew­erkza­amhe­den aan alle wonin­gen neemt één bewon­er de rol van pro­ject­begelei­der op zich, hier de BEN­O­vatiecoach genoemd. Deze per­soon zorgt ervoor dat de energieren­o­vatiew­erken vlot, kwaliteitsvol en finan­cieel gezond wor­den uit­gevo­erd. De BEN­O­vatiecoach heeft dan ook recht op de buren­premie, de overige deel­ne­mers de gebruike­lijke pre­mies van de netbeheerder.

De buren­premie bedraagt 400 per won­ing, of 100 per apparte­ment in een blok van boven de wooneenheden.

Waarom is dit interessant?

Door samen met buren in een col­lec­tief ren­o­vatiepro­ject te stap­pen, ver­min­der je je eigen werk­last. De pro­ject­begelei­der kan zo makke­lijk het totaalplaat­je in het oog houden en wordt er met de buren­premie passend voor beloond. De rest van de deel­ne­mers prof­i­teert er met de vaste pre­mies ook van. Win-win, dus!

Dit zijn de voorwaarden

De voor­waar­den zijn opval­lend beperkt. Naast het feit dat het deel­ne­m­er­saan­tal hoog genoeg moet zijn om te kwal­i­fi­ceren als ren­o­vatiepro­ject, hoeft er slechts aan één energiebe­sparende maa­tregel voldaan te wor­den. Ook kan je je niet meer dan twee keer inschri­jven voor een project.

Tijd voor schrijnwerkerij? 

Hieron­der vind je de meest belan­grijke beschik­bare pre­mies voor bin­nen- én buitenrenovaties.

De Vlaamse overkoe­pe­lende renovatiepremie

Voor wie denkt aan een gedeel­telijke – of zelfs een volledi­ge – ver­vang­ing van het buiten­schri­jn­werk rond o.a. ramen, bui­ten­deuren en beglaz­ing hebben we goed nieuws. De Vlaamse overkoe­pe­lende ren­o­vatiepremie kan je hierin bijs­taan, voor elke won­ing in het Vlaamse gewest met een leefti­jd die hoger ligt dan 30 jaar.

Deze pre­mie kan ook aangevraagd wor­den voor werken bin­nen­shuis. Denk hier­bij aan nieuwe rol­luiken, indi­en dit ook een ver­vang­ing van de bestaande ramen inhoudt. Ook kan je op de ren­o­vatiepremie reke­nen voor vernieuwing van de ramen, bui­ten­deuren en rol­luiken bij de plaats­ing van dubbele beglaz­ing, alsook kosten voor de afwerking. 

Tot 31 mei 2019 bestond voor bin­nen­huis­ren­o­vaties de Vlaamse ver­be­ter­ing­spremie. Die is inmid­dels opge­gaan in de renovatiepremie.

Deze pre­mie kan tussen de 20% en 30% van het volledi­ge fac­tu­urbedrag (ex. btw) bedra­gen, mits het gefac­tureerde bedrag min­i­mum €2500 (ex. btw) bedraagt.

Waarom is dit interessant?

Ver­vang­ing van je schri­jn­werk kan een ingri­jpende ren­o­vatie beteke­nen, vooral wan­neer er doorheen het pro­ces ver­bor­gen gebreken aan de opper­vlak­te komen. Bij uit­ge­brei­de ren­o­vaties kan de Vlaamse overkoe­pe­lende ren­o­vatiepremie een aanzien­lijk deel van de kosten dekken.

Dit zijn de voorwaarden

- Wil je je bestaande beglaz­ing ver­van­gen? Dan moet je kiezen voor hoogren­de­ments­glas met een Ug-waarde van max­i­maal 1,1 W/​m²K.

- De fac­turen mogen op het moment van de aan­vraag niet oud­er zijn dan twee jaar.

- Je vol­doet aan de inkomens- en ven­ti­latievoor­waar­den.

- De won­ing geldt als je hoofd­verbli­jf­plaats.

- Je mag als bewon­er geen andere eigen­dom­men in bez­it hebben.

- Je kan als bewon­er max­i­maal twee aan­vra­gen indi­enen, dit elke 10 jaar.


Wat kan jouw gemeente voor je betekenen?

Om af te sluiten, wist je dat er per gemeente nog bijkomende pre­mies wor­den uit­gegeven wan­neer je hoogren­de­ments­beglaz­ing laat plaat­sen? De mogelijkhe­den ver­schillen sterk van gemeente tot gemeente, net als de voor­waar­den en de bedra­gen. Een bezoek­je aan je gemeen­te­huis is dus aan te raden. Wie weet waar je op kan rekenen?


Meer infor­matie over pre­mies? Kom eens langs!

Jaa, goed idee! Maak van­daag nog je afspraak bij Bruynseels-Vocht­en — en dan plan­nen wij een gezel­lig en leer­rijk gesprek­je in met een van onze experts.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Ramen Tips

Grote ramen, grote energierekening? Allesbehalve!

… ten­min­ste, als je het slim aan­pakt en de juiste keuzes maakt. En daar komt Bruynseels-Vocht­en dan weer bij kijken, natu­urlijk. Benieuwd over de voorde­len van die prachtige, grote raam­par­ti­jen — én hoe je kan geni­eten van een sc…
Ontdek er hier meer over
Deuren

Nieuwe buitendeuren kiezen?

Van­daag zijn er zoveel kleuren, mate­ri­alen en sti­jlen beschik­baar dat het alleen nog maar moeil­ijk­er wordt om de juiste keuze voor bui­ten­deuren te mak­en. Wij helpen je graag verder!
Ontdek er hier meer over
Deuren PVC Inspiratie

Wat zijn de voor- en nadelen van PVC-deuren?

Ben je op zoek naar nieuwe deuren? Dan zul je ongetwi­jfeld ont­dekken dat er veel ver­schil­lende opties op de markt zijn. Glas, alu­mini­um, hout, staal, pvc: het kan niet op. Uit­er­aard hebben deze opties op hun beurt ook ver­schil­len…
Ontdek er hier meer over
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Menu