Bruvo Toonzaal

Premies en subsidies voor ramen en deuren in 2019

Pre­mies en sub­si­dies voor ramen en deuren in 2019

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. Wij zetten je graag op weg.


#1 Ver­vang je beglaz­ing? Pre­mie van de netbeheerder.

Investeer jij bin­nenko­rt in nieuwe beglaz­ing voor een bestaande won­ing? Goed nieuws: dan kom jij in aan­merk­ing voor pre­mies van de net­be­heerder’. Enneuh… deze bestaan in ver­schil­lende soorten en mat­en — ieders met hun eigen, spec­i­fieke voor­waar­den. Wij licht­en de drie types toe waar­van wij denken dat ze het best toepas­baar zijn op jou. Let wel: dit is niet alles — bezoek zek­er de Woonkan­toren in Antwer­pen en de web­site van de Vlaamse over­heid.

Totaal­ren­o­vatiebonus

Wil je in aan­merk­ing komen voor deze bonus? Dan moet je je nieuwe beglaz­ing com­bineren met twee andere energiebe­sparende inspan­nin­gen. Deze moet je bin­nen een peri­ode van vijf jaar uitvo­eren én je moet vol­doen aan elke voor­waarde. Enkele van die voor­waar­den (vraag ons tij­dens je bezoek zek­er nog eens naar het totaalver­haal, dit is slechts een sum­miere samenvatting):

 • Je vraagt drie ver­schil­lende pre­mies aan én kri­jgt deze toegewezen.
 • Deze pre­mies hebben alle­maal te mak­en met energiebe­sparen. Denk: iso­latie, zon­neboil­er, warmtepomp, ventilatiesysteem, …
 • De won­ing moet voor 31 decem­ber 2005 aanges­loten zijn op het elek­triciteit­snet — of de bouwaan­vraag moet ten laat­ste op 31 decem­ber 2005 aangevraagd zijn.
 • De eind­fac­tu­ur van je eerste invester­ing is pas geldig, indi­en deze een datum heeft vanaf 1 jan­u­ari 2017.
 • Je vol­doet ook aan de voor­waar­den van de aparte premies.

De bonussen die je kri­jgt, zijn afhanke­lijk van het type won­ing en het aan­tal energiebe­sparende maa­trege­len waarin je investeert bin­nen de vijf jaar.

Voor hoogren­de­ments­glas

Plaats je hoogren­de­ments­glas in een bestaande won­ing of apparte­ment? Dan kan je in aan­merk­ing komen voor een pre­mie van Flu­vius (fusie tussen Ean­dis en Infrax). Ook hier­voor zijn er natu­urlijk een aan­tal voor­waar­den waaraan je moet voldoen…

 • De beglaz­ingswerken moeten uit­gevo­erd wor­den door een erk­end aannemer.
 • De nieuwe U‑waarden mogen, indi­en beëindigd in 2018, max 1,1 W/​m²K hebben — indi­en beëindigd in 2019, max 1,0 W/​m²K hebben.
 • De pre­mie geldt niet voor een volledi­ge herop­bouw van de woning.
 • De won­ing moet in het Vlaamse gewest liggen.
 • De won­ing moet voor 1 jan­u­ari 2006 aanges­loten zijn op het elek­triciteit­snet — of de bouwaan­vraag moet voor deze datum inge­di­end zijn geweest.
 • De net­be­heerder moet de aan­vraag bin­nen het jaar na de eind­fac­tu­ur ontvangen.
 • Er moet een mark­er­ing aan­wezig zijn die de energiepresta­tie van de beglaz­ing kan vaststellen.

De pre­mie die je kri­jgt, komt op tien euro per vierkante meter glasop­per­vlak. Ben je een bescher­mde afne­mer (met andere woor­den: heb je recht op de sociale max­i­mumpri­js voor aardgas en elek­triciteit)? Dan bedraagt de pre­mie 56 euro per vierkante meter, te bereke­nen op een max­i­mum van 40% van het totaal oppervlak.

Buren­premie

Hier­voor kom je in aan­merk­ing wan­neer je met (min­stens) 9 andere hui­seige­naars deel­neemt aan een col­lec­tief ren­o­vatiepro­ject — geleid door een pro­ject­begelei­der. Eén voor­waarde, dit­maal: er moet min­stens één energiebe­sparend maa­tregel uit­gevo­erd wor­den (zoals nieuwe beglaz­ing, dus).Opgelet!

 • Enkel de pro­ject­begelei­der heeft recht op de buren­premie (€400 per won­ing of €100 per apparte­ment in een blok van boven de zes wooneenheden).
 • De deel­ne­mer kri­jgt dus géén buren­premie, enkel’ de pre­mies van de netbeheerder.

#2 Ver­vang je buiten­schri­jn­werk? Vlaamse renovatiepremie.

Vraag deze pre­mie aan wan­neer je van plan bent om je buiten­schri­jn­werk (ramen, bui­ten­deuren en beglaz­ing) gedeel­telijk of volledig te ver­van­gen. Hou je ook nog even reken­ing met de voorwaarden?

 • Ver­vang je beglaz­ing door isol­erend hoogren­de­ments­glas met een Ug-waarde van max­i­maal 1,1 W/​m²K .
 • De fac­turen moeten jonger dan twee jaar zijn op het moment van aanvraag.
 • De won­ing behoort tot het Vlaamse gewest en is min­stens 30 jaar oud.
 • De eige­naar moet gedomi­cilieerd staan in de woning.
 • Mits enkele uit­zon­derin­gen, mag de bewon­er geen andere eigen­dom­men hebben. 
 • Vraag de inkomens- en ven­ti­latievoor­waar­den na.

Deze ren­o­vatiepremie kan tussen de 20% en 30% van het volledi­ge fac­tu­urbedrag excl. btw zijn, mits je een min­i­mum gefac­tureerd bedrag van €2500 euro excl. btw kan voorleggen.

#3 Ver­beter je buiten­schri­jn­werk? Vlaamse verbeteringspremie.

Deze pre­mie vraag je aan bij onder­staande werken:

 • Nieuwe rol­luiken, indi­en ook de ramen ver­van­gen worden.
 • Vernieuwing van bestaande ramen, bui­ten­deuren en rol­luiken, indi­en dubbele beglaz­ing geplaatst wordt.
 • Ook kosten voor afw­erk­ing kun­nen in aan­merk­ing komen.

Belan­grijk om weten: het totaalbedrag van de inge­di­ende fac­turen moet het dubbele van de pre­mie bedra­gen — en deze bedraagt €1250. Met andere woor­den: spendeer min­stens €2500 (incl. btw) aan de werken.

En, uit­er­aard… vergeet de voor­waar­den niet:

 • De fac­tu­ur mag niet oud­er dan één jaar zijn op moment van premieaanvraag.
 • De won­ing ligt in het Vlaams gewest, is min­stens 25 jaar oud en wordt bewoond als hoofdverblijfplaats.
 • Alle fac­turen staan — mits enkele uit­zon­derin­gen — op naam van de aanvrager. 
 • Vraag de inkomensvoor­waar­den na.

#4 Plaats je hoogren­de­ments­glas? Gemeen­telijke pre­mie ramen en deuren.

Er zijn enkele gemeen­ten en provin­cies die pre­mies uit­de­len wan­neer hoogren­de­ments­glas geplaatst wordt. Let wel: niet elke stad/​gemeente doet dit — én het bedrag en voor­waar­den ver­schillen per gemeente. Dit kun­nen we je dus (hier) niet vertellen, maar ga zek­er eens langs in jouw gemeen­te­huis om na te gaan wat de mogelijkhe­den zijn! 

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Ramen Tips

Grote ramen, grote energierekening? Allesbehalve!

… ten­min­ste, als je het slim aan­pakt en de juiste keuzes maakt. En daar komt Bruynseels-Vocht­en dan weer bij kijken, natu­urlijk. Benieuwd over de voorde­len van die prachtige, grote raam­par­ti­jen — én hoe je kan geni­eten van een sc…
Ontdek er hier meer over
Deuren

Nieuwe buitendeuren kiezen?

Van­daag zijn er zoveel kleuren, mate­ri­alen en sti­jlen beschik­baar dat het alleen nog maar moeil­ijk­er wordt om de juiste keuze voor bui­ten­deuren te mak­en. Wij helpen je graag verder!
Ontdek er hier meer over
Tips

Renoveren in 2021? Voor deze premies en subsidies kom je – mogelijk – in aanmerking

Denk je aan een ren­o­vatie voor je won­ing? Dan kies je voor een aanzien­lijke invester­ing, inclusief een mooi ein­dresul­taat. Gelukkig kan je hier­voor aanspraak mak­en op pre­mies en sub­si­dies. Of je ze ook effec­tief kri­jgt hangt …
Ontdek er hier meer over
Deuren PVC Inspiratie

Wat zijn de voor- en nadelen van PVC-deuren?

Ben je op zoek naar nieuwe deuren? Dan zul je ongetwi­jfeld ont­dekken dat er veel ver­schil­lende opties op de markt zijn. Glas, alu­mini­um, hout, staal, pvc: het kan niet op. Uit­er­aard hebben deze opties op hun beurt ook ver­schil­len…
Ontdek er hier meer over
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Menu