Moderne_aluminium_ramen_04

Goede verluchting is cruciaal voor je gezondheid

Hoe goed verluchten?

Een goede ver­lucht­ing is cru­ci­aal voor je gezond­heid. Wist je dat een onge­zonde bin­nen­lucht kan lei­den tot mis­selijkheid, hoofd­pi­jn of zelfs CO-vergiftig­ing?
Maar ook schim­mels en geurhin­der wor­den veroorza­akt door een slechte ven­ti­latie en ver­lucht­ing. Enkele verluchtingstips.

Denk aan je gezondheid

Ven­ti­latie is noodza­ke­lijk, en wel om deze rede­nen. Ven­ti­latie zorgt voor vol­doende verse zuurstof. Daar­naast ver­mi­jd je zo schim­mels en onaan­ge­name geurt­jes. Door vol­doende te ver­lucht­en zorg je er ook voor dat schadelijke stof­fen, afkom­stig van schoon­maakpro­ducten of appa­rat­en, zich niet opstape­len in het binnenklimaat.

Ven­til­eren is niet het­zelfde als verluchten

Wist je dat een goede ven­ti­latie niet het­zelfde is als ver­lucht­en? Bij een goede ven­ti­latie wordt de bin­nen­lucht voort­durend ververst. Met andere woor­den: de vervuilde bin­nen­lucht stroomt naar buiten en wordt ver­van­gen door verse buiten­lucht. Door op een goede manier te ven­til­eren, ver­beter je de kwaliteit van het bin­nen­kli­maat en waak je over je eigen gezond­heid en die van je huisgenoten. Bij het ver­lucht­en wor­den ramen of deuren tijdelijk opengezet. Dat is vooral nut­tig na bijvoor­beeld een schoonmaakbeurt.

Hoe goed ven­til­eren en verluchten?

De manier waarop je moet ven­til­eren hangt af van je won­ing en omstandighe­den. Ook als je in een nieuw­bouw woont moet je ven­til­eren. Nieuwe wonin­gen zijn vaak zo goed geï­soleerd dat ze ven­ti­latiesys­te­men of ven­ti­latieroost­ers nodig hebben.

Tot slot nog enkele tips

  • Ven­tileer con­tinu via ven­ti­latiesys­te­men, ven­ti­latieroost­ers of door ramen op een kier te zetten.
  • Ver­lucht­en alleen is niet vol­doende. Door de com­bi­natie van ven­ti­latie en ver­lucht­ing creëer je een per­fect binnenhuisklimaat.
  • Sluit ven­ti­latieopenin­gen niet af.
  • Maak je ven­ti­latieroost­ers regel­matig schoon door stof en vuil te verwijderen.
  • Ver­lucht extra na activiteit­en als douchen, koken of na het slapen.
  • Zet de ver­warm­ing lager wan­neer je ver­lucht. Zo ver­spil je geen energie.
  • Ven­tileer en ver­lucht ook in de win­ter.

Op zoek naar de goede ven­ti­latie voor jouw won­ing? Bru­vo kan je helpen. Onze ramen met ven­ti­latieroost­ers kun­nen de ide­ale oploss­ing zijn.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu