Duurzaam_wonen_vliegenraam_Bruvo

Ga voor duurzaam wonen

Duurza­am wonen dankz­ij de juiste ramen en deuren

Duurza­am wonen is al enkele jaren de norm. Kwest­ie van de steeds sti­j­gende energiepri­jzen wat te drukken. En daarin spe­len de isol­erende eigen­schap­pen van je raam- en deur­profie­len een grote rol. Ze hebben een enorme impact op de energie-effi­ciën­tie van je woning.

Mate­ri­aal van de profielen

De grond­stof voor het profiel van je ramen en deuren heeft veel invloed op de iso­latiewaarde. Bij Bruynseels-Vocht­en kies je uit PVC of aluminium.PVC heeft een lange lev­ens­du­ur en beschikt over per­fect isol­erende eigen­schap­pen, zelfs net iets beter dan alu­mini­um. Daar­naast is PVC bud­getvrien­delijk en is er een groot aan­tal afw­erkin­gen mogelijk.Aluminium heeft net als PVC een lange lev­ens­du­ur en isoleert ook zeer goed. Het is ook bij­zon­der sterk waar­door grote con­struc­ties mogelijk zijn. En de strakke look maakt het heel populair.Meer weten? Lees hier alles over de ver­schillen tussen alu­mini­um en PVC!

Welk glas kies je best?

Er zijn 3 goed isol­erende types glas:

Hoogren­de­ments­glas

  • Isoleert 2 tot 3 keer beter dan stan­daard dubbel glas dankz­ij een isol­erend metaal­laag­je aan de bin­nenkant en omdat de ruimte tussen de glazen gevuld wordt met een edelgas.
  • Door de coat­ing op het glas isoleert dit dubbel glas vaak beter dan ver­oud­erd hoogrendementsglas.

Dubbel of driedubbel glas met zon­new­erende coating

  • Door de coat­ing op het glas weerkaatst dit glas de zonnes­tralen zodat overver­hit­ting van de won­ing wordt tegen gegaan.

Driedubbel glas

  • Dit glas is een absolute must als je een passieve won­ing bouwt. Naast de uit­stek­ende isol­erende eigen­schap­pen ver­laagt driedubbel glas de stral­ingsk­oude waar­door de tem­per­atu­ur bin­nen­shuis beter behouden wordt.

De oriën­tatie en grootte van je ramen

Wie de duurza­amheid van zijn won­ing opti­maliseert, dient reken­ing te houden met de noord-zuid ver­plaats­ing van de zon. Als je je ramen in die vol­go­rde plaatst, maak je opti­maal gebruik van natu­urlijk licht en de warmte van de zon.Ramen aan de noordelijke kant van je woning

  • Min­der lichtinval
  • Lage energie-effi­ciën­tie door gebrek aan zon

Daarom plaats je daar best meerdere kleinere ramen om het warmtev­er­lies tot een min­i­mum te beperken en de licht­in­val te maximaliseren.Ramen aan de zuidelijke kant van je woning

  • Veel licht­in­val en recht­streeks zonlicht
  • Warmte in de winter

Ramen aan de zuidelijke kant van je won­ing maak je grot­er, omdat hier min­der energie ver­loren gaat. Door grotere ramen te plaat­sen creëer je een natu­urlijke en var­iërende licht­in­val die ideaal is voor leefruimtes. Boven­di­en haal je in de win­ter ook zon­newarmte bin­nen die, in com­bi­natie met superisol­erend glas, de energie-effi­ciën­tie aanzien­lijk verhoogd.

Het com­plete plaatje

Duurza­am bouwen is nut­teloos ver­bruik voorkomen en je energiebron­nen opti­maal gebruiken. Door gebruik te mak­en van de beste mate­ri­alen en reken­ing te houden met natu­urlijke energiebron­nen kri­jg je een won­ing met ver­hoogd com­fort en min­der verbruik.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu