Buitenschrijnwerk_Bruvo

Buitenschrijnwerkerij in Aluminium en PVC

Buiten­schri­jn­werk­er­ij Bruynseels-Vocht­en voor alu­mini­um buiten­schri­jn­werk en pvc schrijnwerk

De buiten­schri­jn­werk­er­ij Bruynseels-Vocht­en is in 1983 door Gui­do Bruynseels en Mar­cel Vocht­en ges­tart in de garage van hun oud­ers. Door vak­man­schap, stiptheid in plaats­ing, cor­rec­theid in zak­en­doen en eerlijke ser­vice na verkoop staat de buiten­schri­jn­werk­er­ij waar ze van­daag staat.

Pro­duc­eren in Bel­gië en Slowakije

Van­daag zijn er drie pro­duc­tiehallen waar we het alu­mini­um­schri­jn­werk en PVC schri­jn­werk voor jouw ramen en deuren pro­duc­eren: twee in Bel­gië met een opper­vlak­te van 12.500 m² (vooral pro­duc­tie alu­mini­um­schri­jn­werk) en één in Slowak­i­je. In bei­de lan­den werken ervaren schri­jn­werk­ers om het schri­jn­werk op maat van jouw wensen en behoeften te realis­eren. Weke­lijks pro­duc­eren we zo het schri­jn­werk voor 800 ramen en deuren.

Door de toen­e­mende con­cur­ren­tie uit de lageloon­lan­den zijn we in 2009 ook een buiten­schri­jn­werk pro­duc­tie-een­heid in Slo­vak­i­je ges­tart. Ron­ny Bruynseels woont samen met zijn gezin bij de buiten­schri­jn­werk­er­ij en staat in voor de pro­duc­tie van alu schri­jn­werk en pvc schri­jn­werk voor ramen en deuren van het­zelfde hoogstaande kwaliteit­sniveau zoals we die in Kalmthout maken.

Pro­duc­tie van jouw buiten­schri­jn­werk op maat

Na jouw akko­ord om samen te werken, starten we met de pro­duc­tie van jouw PVC of alu­mini­um buiten­schri­jn­werk. Zow­el de buiten­schri­jn­werk­er­ij in Bel­gië als de schri­jn­werk­er­ij in Slo­vak­i­je is uit­gerust met de mod­ern­ste tech­nolo­gie en pro­duc­ti­etech­nieken.

Het pro­duc­tiepro­ces van jouw buiten­schri­jn­werk door­loopt vol­gende stappen:

  • Ervaren tech­nis­che opme­ters doen een exacte opmet­ing van jouw ramen en deuren. Deze opmet­ing is cru­ci­aal om de cor­recte con­struc­tie en plaats­ing van jouw schri­jn­werk op maat te garanderen.
  • Het alu­mini­um­schri­jn­werk en pvc schri­jn­werk wordt door onze CNC-ges­tu­urde automa­tis­che zaagsta­tions tot de juiste lengte met de juiste ver­stekken geza­agd en openin­gen gefreesd. Bij het PVC buiten­schri­jn­werk zaagt, plaatst en schroeft deze machine ook de stal­en ver­sterkin­gen (voor duurza­amheid en inbraakvei­ligheid) in de profielen.
  • Om de hoekverbindin­gen te mak­en wor­den de ver­stekken van het PVC buiten­schri­jn­werk opge­war­md tot hun smelt­punt, tegen elka­ar geplaatst en na versmelt­ing terug afgekoeld. De hoekverbindin­gen van alu­mini­um buiten­schri­jn­werk wor­den gemaakt door de ver­stekken met tweecom­po­nen­ten­li­jm en een volle per­shoek samen te persen.
  • Ervaren schri­jn­werk­ers mon­teren beslag, rub­berdichtin­gen en glaslat­ten in de losse kaders en vleugels.
  • Na een check op cor­recte samen­stelling en werk­ing is jouw alu­mini­um buiten­schri­jn­werk of pvc schri­jn­werk klaar om bij jou geplaatst te worden.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu